Viktiga årtal

Händelse Norge
Lika arvsrätt för kvinnor och män införs 1854 *
Ogifta kvinnor blir myndiga (vid 25 års ålder) 1863 *
Kvinnor får laglig rätt att bedriva näringsverksamhet 1866 *
Kvinnor får rätt att ta akademisk examen 1884 *
Gifta kvinnor blir myndiga (vid 25 års ålder) 1888 *
Män får allmän rösträtt och blir valbara till parlamentet 1898 *
Kvinnor får kommunal rösträtt och blir valbara till kommuner 1910 *
Kvinnor får allmän rösträtt och blir valbara till parlamentet 1913 *
Den första kvinnliga ministern 1948 *
Undertecknande av FN:s arbetsorgans (ILO) konvention 100 om lika lön för kvinnor och män för arbete av lika värde 1959 *
P-piller tillåts 1967 *
Första lagstiftning om föräldraförsäkring införs som ger fäder rätt att ta ut föräldraledighet vid barns födelse 1977 *
Fri abort införs 1978 *
Lag om jämställdhet mellan kvinnor och män antas 1978 *
Jämställdhets-/Diskrimineringsombudsman bildas 1979 *
Första kvinnliga statsministern/premiärministern 1981 *
Förvärvsarbetande kvinnor får inte avskedas på grund av graviditet, förlossning eller föräldraledighet 1987 *
Nordisk handlingsplan för jämställdhet 1989 *
Samkönat äktenskap 2009 *
Kriminalisering av sexköp 2009 *
Undertecknande av Europarådets konvention om förebyggande och bekämpande av våld mot kvinnor och våld i nära relationer (Istanbul-konventionen 2011) 2011 *
Den mest aktuella lagstiftningen om fördelning av föräldraledighet 2014 *
Könsneutral värnplikt 2015 *
Ratificering av Europarådets konvention om förebyggande och bekämpande av våld mot kvinnor och våld i nära relationer (Istanbul-konventionen 2011) Ej inträffat *
Logotyp för Norden Logotyp för Nationella sekretariatet för genusforskning Logotyp för Göteborgs universitet