Norges ordförandeskap 2017

2017: NorgeOrdförandeskapet i Nordiska ministerrådet, roterar årsvis mellan de fem nordiska länderna. 2017 är det Norge som är ordförandeland.

På jämställdhetsområdet baseras ordförandeskapets arbete på programmet Tillsammans för jämställdhet – ett starkare Norden: Samarbetsprogram för det nordiska jämställdhetssamarbetet 2015–2018.

Du hittar Norges program Likestillt Norden 2017 här. Programmet i korthet kommer här nedan.

Norge har fyra huvudsakliga prioriteringar för jämställdhet 2017:

Arbete mot våld

Under 2016 riktade det finska ordförandeskapet in sig på god praxis och lösningar för att bryta våldsspiralen i nära relationer. Norge kommer att ta arbetet vidare med ett projekt som handlar om implementeringen av Istanbulkonventionen. Projektet ska granska hur de nordiska länderna implementerar ett urval av förpliktelserna i Istanbulkonventionen. Det handlar både om arbetet med att förebygga könsrelaterat våld, och om vilket skydd och stöd som ges till våldsutsatta.
Projektet presenteras på en nordisk konferens om våld som Norge arrangerar 29-30 november.

Att bekämpa hatyttringar

Hur näthat ska stoppas är en aktuell fråga i de nordiska länderna. Att kommentarsfält fylls med hotfulla och sexistiska inlägg är ett demokratiproblem, då det riskerar att tysta röster i det offentliga rummet. Frågan har uppmärksammats under både det danska och finska ordförandeskapet och Norge arbetar vidare med frågan under 2017. Ett problem är att lagstiftningen i de nordiska länderna inte är uppdaterad på området. Den 21-22 juni anordnar Norge en nordisk konferens på temat för att presentera en kartläggning av lagstiftningen på området. Det kommer också att utvecklas ett informationsmaterial som riktar sig till ungdomar mellan 10 och 18 år i de fem nordiska länderna.

Jämställdhet i arbetslivet

I Norden yrkesarbetar kvinnor i nästan lika hög grad som män. Samtidigt finns det flera utmaningar kvar, som gör att Norge väljer att prioritera arbetet för ett jämställt arbetsliv under året.
Arbetet för jämställdhet i arbetslivet inleder ordförandeåret i och med konferensen ”Framtidens arbeitsliv”. Läs mer om den konferensen här.

Jämställdhet i arbetslivet är även huvudtema för FN:s kvinnokommission i New York i år och frågan kommer att diskuteras i en offentlig paneldebatt med de nordiska jämställdhetsministrarna.

Män och jämställdhet

Satsningar på män och jämställdhet står också på Norges agenda. Mer specifikt kommer diskussioner som handlar om män och hälsa, män och utbildning och män och mansroller att lyftas.

 

Projekt och arrangemang 2017

Bård: Norge

Prosjektrapport og nordisk konferanse

Tid: 29.-30. november 2017

29.-30. november 2017 arrangerer Norge en felles nordisk konferanse der resultatene blir presentert og diskutert. Istanbulprojektet skal resultere i en rapport som beskriver, sammenligner og analyserer de tiltakene som er iverksatt i de nordiske landene.

I 2017 vil Norge gjennomføre prosjektet ”De nordiske landenes implementering av Istanbulkonvensjonen”. Prosjektet skal se på hvordan de nordiske landene implementerer et utvalg forpliktelser når det gjelder arbeidet for å forebygge vold i nære relasjoner i de nordiske land og hvilken beskyttelse og støtte som gis til utsatte for vold?
Formålet med prosjektet er å lære av hverandres arbeid, utvikle og forbedre innsatsen. Det er viktig å dele erfaringer med andre land i Europa.

 

Konferanse om hatefulle ytringer

Tid: Onsdag 21. juni 2017
Sted: Stavanger

Menn rammes i noe større grad enn kvinner for hat og trusler når de deltar i samfunnsdebatten på sosiale medier. Samtidig er hatytringer mot kvinner i større grad rettet mot kjønn, seksualitet og utseende. Forskning tyder på at kvinner endrer sin deltakelse i samfunnsdebatten på grunn av hatytringer. Det er derfor nødvendig å bekjempe hatefulle ytringer slik at vi sikrer at alle deltar i det offentlige ordskiftet.

 

Norge skal arrangere en større internasjonal konferanse om hatefulle ytringer, onsdag 21. juni 2017 i Stavanger. Formålet er å presentere kunnskap om temaet og erfaringer fra arbeid mot hatefulle ytringer. Mer info här.

 

GENOMFÖRT: Framtidens arbeidsliv/The Future of Employment

Tid: tirsdag 7. til onsdag 8. februar 2017.
Sted: Thon Hotel Bristol, Oslo, Norge

På konferansen deltar partene i arbeidslivet, næringslivet, fagsentre og akademia, sivilsamfunn, embetsverk og politikere for å diskutere likestilling i arbeidslivet:

•Hvordan kommer vi i mål med likestilling i arbeidslivet?
•Er likestilling i arbeidslivet et lederansvar?
•Hvordan styrke innvandrerkvinners deltakelse i arbeidslivet?
•Hvordan kan vi bryte kjønnstradisjonelle utdannings- og yrkesvalg?
•Hvordan kan vi bidra til økt likestilling i arbeidslivet internasjonalt?

For å svare på disse og flere andre spørsmål har vi invitert politikere, partene i arbeidslivet, næringslivstopper, forskere, praktikere og sivilt samfunn.

Språk: Konferansen vil i hovedsak foregå på skandinaviske språk, dels på engelsk. Det vil bli tilbud om oversettelse til/fra skandinavisk-engelsk under hele konferansen.

Logotype för Nordiska ministerrådet Logotyp för Nationella sekretariatet för genusforskning Logotyp för Göteborgs universitet