Vårt uppdrag

De nordiska jämställdhetsministrarna har beslutat att NIKK – Nordisk information för kunskap om kön ska verka som ett samarbetsorgan vid Nationella sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs universitet i Sverige. Uppdraget pågår från oktober 2012 till och med år 2018.

Uppgift

NIKK:s uppdrag består huvudsakligen av två delar. NIKK har dels ett brett kunskaps- och kommunikationsuppdrag, och dels i uppdrag att vara ett projektsekretariat. I Nordiska ministerrådets mandat för perioden 2016-2018 beskrivs NIKK:s uppgift som följande:

  1. Samla in och förmedla forskning, politik, kunskap och praxis på jämställdhetsområdet, utifrån ett nordiskt och tvärsektoriellt perspektiv
  2. Vara de nordiska jämställdhetsministrarnas (MR-JÄM) aktör i olika forum och särskilt förmedla och synliggöra MR-JÄM:s verksamhet.
  3. Bistå MR-JÄM, deras ämbetsmannakommitté (ÄK-JÄM) och innevarande ordförandeskap med att koordinera aktiviteter och projekt samt att stödja dessa genom att dela sin expertis, erfarenhet, kontakter och kommunikationskanaler av relevans för det nordiska samarbetet.
  4. Bidra med idéer och material till nya prioriteringar, aktiviteter och projekt i samband med utarbetande av nordiska samarbets-, sektors- och handlingsprogram inom jämställdhet.
  5. Påta sig uppdrag från övriga Nordiska ministerrådet under förutsättning att tilläggsresurser tilldelas.
  6. Förvalta MR-JÄM:s stödordning i enlighet med stödordningens riktlinjer

Styrande för verksamheten är också de prioriteringar som har fastställts i det nordiska samarbetsprogrammet för jämställdhet för perioden 2015-2018 och i sektorprogrammen för jämställdhet för respektive år.

Logotype för Nordiska ministerrådet Logotyp för Nationella sekretariatet för genusforskning Logotyp för Göteborgs universitet