Unga kvinnor och män, utsatthet och prostitution

Unga personer med erfarenheter av sex mot ersättning är en grupp som av flera anledningar är svår att nå, både för forskningen och sociala insatser. I NIKK:s projekt ”Unga kvinnor och män, utsatthet och prostitution” kartläggs och analyseras kunskap om unga med erfarenheter av att ha sex mot ersättning i samtliga nordiska länder.

Unga personers erfarenheter av sex mot ersättning görs ofta i det fördolda och inte sällan utanför traditionella arenor för prostitution. Befintliga insatser verkar inte nå fram och det är angeläget att utveckla en fördjupad kunskap om ungas erfarenheter av sex mot ersättning, bland annat för att kunna förebygga sexuellt utnyttjande. NIKK ska, på uppdrag av Nordiska ministerrådet, belysa situationen i Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge.

Charlotta Holmström, sociolog som bland annat forskat om prostitutionspolitik och sexuell riskutsatthet vid Centrum för Sexologi och Sexualitetsstudier vid Malmö universitet, samordnar projektet.

NIKK genomförde 2008 projektet Prostitution i Norden, ett projekt som synliggjorde och analyserade kunskap om sociala insatser, rättsliga åtgärder och attityder till och erfarenheter av sex mot ersättning i de nordiska länderna. Projektet visade bland annat hur den digitala utvecklingen och även förändrade migrations- och mobilitetsmönster har påverkat arenor och kontaktvägar. Projektet Unga kvinnor och män, utsatthet och prostitution har dock ett specifikt fokus på ungdomar.

Projektet startade i februari 2018 och hösten 2019 presenterar NIKK en rapport som sammanställer och analyserar befintlig kunskap om ungas erfarenheter av sex mot ersättning. Rapporten förväntas bidra med viktig kunskap för många olika nordiska aktörer.

Logotype för Nordiska ministerrådet Logotyp för Nationella sekretariatet för genusforskning Logotyp för Göteborgs universitet