Statistik – tilläggsinformation

Här följer tabeller som visar all information för statistikposterna – årtal, källor, preciseringar och förtydliganden.
Letar du efter en särskild post, sök via sidsöksfunktionen i din webbläsare (vanligen genom att trycka på F5-knappen).

Danmark
Händelse Tilläggsinformation
Sysselsättningsgrad efter kön och i procent 2011 Kvinnor:
70,4%
Män:
75,9%
Källa:
Key figures on Europa, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-EI-13-001/EN/KS-EI-13-001-EN.PDF, s. 75
Risk att hamna i fattigdom efter kön och i procent 2012 Kvinnor:
12,9%
Män:
13,3%
Källa:
Basic figures on the EU, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-GL-14-002/EN/KS-GL-14-002-EN.PDF
Resultat i PISA-undersökningen: naturvetetenskap, poäng fördelat på kön, 2012 Flickor:
493
Pojkar:
504
Källa:
Länk till databas
Resultat i PISA-undersökningen: matematik, poäng fördelat på kön, 2012 Flickor:
493
Pojkar:
507
Källa:
Länk till databas
Resultat i PISA-undersökningen: läsning, poäng fördelat på kön, 2012 Flickor:
512
Pojkar:
481
Källa:
Länk till databas
Personer som röker dagligen per kön och i procent, 2011 Kvinnor:
19%
Män:
23%
Källa:
Nordisk statistisk årsbok 2013, http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:702003/FULLTEXT01.pdf, s. 57
Inkomstskillnad mellan könen, procent, 2012 14,9%Källa:
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-pay-gap/situation-europe/index_en.htm
Havandeskaps- och föräldrapenning vid graviditet, förlossning och adoption, totalt antal tusental dagar med föräldra- och havandeskapspenning 2012 20755Källa:
Nordisk statistisk årsbok 2013, http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:702003/FULLTEXT01.pdf, s. 64
Havandeskaps- och föräldrapenning vid graviditet, förlossning och adoption, antal tusental dagar med föräldra- och havandeskapspenning: procent uttagna av män 2012 7,4%Källa:
Nordisk statistisk årsbok 2013, http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:702003/FULLTEXT01.pdf, s. 64
Giftermål och skilsmässa per 1000 invånare, 2012 (omfattar endast relationer i juridisk mening) Giftermål:
5,0
Skilsmässa:
2,8
Källa:
Nordisk statistisk årsbok 2013, http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:702003/FULLTEXT01.pdf, s. 44
Förväntad medellivslängd för nyfödda, kön, antal år, 2012 Kvinnor:
81,9
Män:
77,9
Källa:
Nordisk statistisk årsbok 2013, http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:702003/FULLTEXT01.pdf, s. 37
Dödsorsak: självmord, per 100 000 personer fördelat på kön, 2011 Kvinnor:
5
Män:
16
Källa:
Nordisk statistisk årsbok 2013, http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:702003/FULLTEXT01.pdf, s. 54
Dödsorsak: olyckor, per 100 000 personer fördelat på kön, 2011 Kvinnor:
16
Män:
24
Källa:
Nordisk statistisk årsbok 2013, http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:702003/FULLTEXT01.pdf, s. 54
Dödsorsak: hjärt- och kärlsjukdomar, per 100 000 personer fördelat på kön, 2011 Kvinnor:
239
Män:
231
Källa:
Nordisk statistisk årsbok 2013, http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:702003/FULLTEXT01.pdf, s. 54
Dödsorsak: cancer per 100 000 personer fördelat på kön, 2011 Kvinnor:
256
Män:
288
Källa:
Nordisk statistisk årsbok 2013, http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:702003/FULLTEXT01.pdf, s. 54
Deltidsarbete bland anställda kvinnor/män ålder 25-64 i Norden 2012, procent Kvinnor:
29%
Män:
8%
Källa:
Part-Time Work in the Nordic Region, http://www.nikk.no/wp-content/uploads/NIKKpub_deltid1_temanord.pdf, s. 13
Arbetslöshet efter kön och i procent 2012 Kvinnor:
7,7%
Män:
7,7%
Källa:
Nordisk statistisk årsbok 2013, http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:702003/FULLTEXT01.pdf, s. 84
Antal kvinnor dödade av en man de haft/har en nära relation till, genomsnitt per år 2004-2013 (Danmark 2008-2011) 10 (1 dödad per miljon invånare)Källa:
Riskbedömning av partnervåld, (TemaNord 2014:521), http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:711031/FULLTEXT01.pdf, s. 11
Antal hälsosamma år från födseln per kön, 2010 Kvinnor:
61,4
Män:
62,3
Källa:
Key figures on Europa, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-EI-13-001/EN/KS-EI-13-001-EN.PDF, s. 53
Antal barn per kvinna i fruktsam ålder, 2012 Antal barn per kvinna:
1,73
Fotnot:
Dessa siffror är avrundade från antal levande födda per 1000 kvinnor. Danmark: 1733.2

Källa:
Nordisk statistisk årsbok 2013, http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:702003/FULLTEXT01.pdf, s. 41
Antal anmälda våldtäkter per 100 000 invånare, 2010 7,7Källa:
Nordic Criminal Statistics 1950-2010, rapport 2012:2, Kriminologiska instutitionen, Stockholms universitet. http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:526664/FULLTEXT01.pdf, s. 40
Andelar män och kvinnor som examinerats på universitets- och högskolenivå i åldern 15-74, 2011/2012 Kvinnor:
57,6%
Män:
42,4%
Källa:
Nordisk statistisk årsbok 2013, http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:702003/FULLTEXT01.pdf, s. 74
Andelar kvinnor/män i undervisning/forskning vid högskola/universitet på A-nivå (den högsta nivå där forskning normalt utförs) i procent, 2010 Kvinnor:
15%
Män:
85%
Källa:
She figures 2012 (European Commission), http://ec.europa.eu/research/science-society/document_library/pdf_06/she-figures-2012_en.pdf, s. 90 (definition på s. 87)
Andelar kvinnor och män som styrelseordföranden i bolagsstyrelser, procent, 2013 Kvinnor:
0%
Män:
100%
Källa:
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-decision-making/database/business-finance/supervisory-board-board-directors/index_en.htm
Andelar kvinnor och män som styrelsemedlemmar i bolagsstyrelser, procent, 2013 Kvinnor:
23%
Män:
77%
Källa:
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-decision-making/database/business-finance/supervisory-board-board-directors/index_en.htm
Andelar kvinnor och män i vice partiledande ställning, procent, 2014 Kvinnor:
14% (1/7)
Män:
86% (6/7)
Källa:
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-decision-making/database/politics/political-parties/index_en.htm
Andelar kvinnor och män i undervisning/forskning vid högskola/universitet på D-nivå (antingen doktorander anställda som forskare eller forskare med anställning som normalt inte kräver en doktorsexamen), procent, 2010 Kvinnor:
47%
Män:
53%
Källa:
She figures 2012 (European Commission), http://ec.europa.eu/research/science-society/document_library/pdf_06/she-figures-2012_en.pdf, s. 90 (definition på s. 87)
Andelar kvinnor och män i undervisning/forskning vid högskola/universitet på C-nivå (den första nivå som nya doktorer normalt rekryteras till) i procent, 2010 Kvinnor:
38%
Män:
62%
Källa:
She figures 2012 (European Commission), http://ec.europa.eu/research/science-society/document_library/pdf_06/she-figures-2012_en.pdf, s. 90 (definition på s. 87)
Andelar kvinnor och män i undervisning/forskning vid högskola/universitet på B-nivå (forskare mindre seniora än A-nivå men mer seniora än nya doktorer), procent, 2010 Kvinnor:
29%
Män:
71%
Källa:
She figures 2012 (European Commission), http://ec.europa.eu/research/science-society/document_library/pdf_06/she-figures-2012_en.pdf, s. 90 (definition på s. 87)
Andelar kvinnor och män i Riksdagen (Finland, Sverige), Folketinget (Danmark), Stortinget (Norge), Althing (Island) i procent, 2014 Kvinnor:
38%
Män:
62%
Källa:
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-decision-making/database/politics/national-parliaments/index_en.htm
Andelar kvinnor och män i partiledande ställning, procent, 2014 Kvinnor:
33% (2/6)
Män:
67% (4/6)
Källa:
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-decision-making/database/politics/political-parties/index_en.htm
Andelar kvinnor och män av befolkningen i åldern 18–24 med högst grundskoleutbildning som inte utbildar sig vidare, 2013 Kvinnor:
6,2%
Män:
9,9%
Fotnot:
Rubrik från Basic figures on the EU First quarter 2014, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-GL-14-001/EN/KS-GL-14-001-EN.PDF

Källa:
Basic figures on the EU Second quarter 2014, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-GL-14-002/EN/KS-GL-14-002-EN.PDF
Andelar kvinnliga och manliga styrelsemedlemmar vid forsknings- och vetenskapsråd 2010 Kvinnor:
35%
Män:
65%
Källa:
The Nordic Region - a step closer to gender balance in research? (TemaNord 2013:544), http://www.norden.org/sv/publikationer/publikationer/2013-544, s. 22
Andelar kvinnliga och manliga studenter på eftergymnasial nivå inom teknik, tillverkning och konstruktion, 2011 Kvinnor:
6,3%
Män:
16,4%
Källa:
State of the Nordic Region 2013, http://www.nordregio.se/en/Publications/Publications-2014/State-of-the-Nordic-Region-2013/, s. 59
Andelar kvinnliga och manliga studenter på eftergymnasial nivå inom samhällsvetenskapliga ämnen, ekonomi och juridik, 2011 Kvinnor:
30,8%
Män:
37,4%
Källa:
State of the Nordic Region 2013, http://www.nordregio.se/en/Publications/Publications-2014/State-of-the-Nordic-Region-2013/, s. 59
Andelar kvinnliga och manliga studenter på eftergymnasial nivå inom naturvetenskapliga ämnen, matematik och data, 2011 Kvinnor:
5,2%
Män:
13,0%
Källa:
State of the Nordic Region 2013, http://www.nordregio.se/en/Publications/Publications-2014/State-of-the-Nordic-Region-2013/, s. 59
Andelar kvinnliga och manliga studenter på eftergymnasial nivå inom lärarutbildning, pedagogik, 2011 Kvinnor:
12,1%
Män:
6,6%
Källa:
State of the Nordic Region 2013, http://www.nordregio.se/en/Publications/Publications-2014/State-of-the-Nordic-Region-2013/, s. 59
Andelar kvinnliga och manliga studenter på eftergymnasial nivå inom hälsa och omsorg, 2011 Kvinnor:
28,9%
Män:
9,7%
Källa:
State of the Nordic Region 2013, http://www.nordregio.se/en/Publications/Publications-2014/State-of-the-Nordic-Region-2013/, s. 59
Andelar kvinnliga och manliga studenter på eftergymnasial nivå inom humaniora, 2011 Kvinnor:
14,1%
Män:
11,0%
Källa:
State of the Nordic Region 2013, http://www.nordregio.se/en/Publications/Publications-2014/State-of-the-Nordic-Region-2013/, s. 59
Andelar kvinnliga och manliga rektorer (eller motsvarande) vid Nordiska universitet och högskolor 2010 Kvinnor:
14%
Män:
86%
Källa:
The Nordic Region - a step closer to gender balance in research? (TemaNord 2013:544), http://www.norden.org/sv/publikationer/publikationer/2013-544, s. 22
Andelar kvinnliga och manliga regissörer, Nordiska spelfilmer som hade premiär 2012, procent Kvinnor:
25%
Män:
75%
Källa:
Martinsson, Terese. Beyond the habitual, bachelor thesis, University of Gothenburg, 2014
Andelar kvinnliga och manliga producenter, Nordiska spelfilmer som hade premiär 2012, procent Kvinnor:
38%
Män:
62%
Källa:
Martinsson, Terese. Beyond the habitual, bachelor thesis, University of Gothenburg, 2014
Andelar kvinnliga och manliga manusförfattare, Nordiska spelfilmer som hade premiär 2012, procent Kvinnor:
18%
Män:
82%
Källa:
Martinsson, Terese. Beyond the habitual, bachelor thesis, University of Gothenburg, 2014
Andelar kvinnliga och manliga huvudrollsinnehavare, Nordiska spelfilmer som hade premiär 2012, procent Kvinnor:
42,5%
Män:
57,5%
Källa:
Martinsson, Terese. Beyond the habitual, bachelor thesis, University of Gothenburg, 2014.
Andelar kvinnliga och manliga chefredaktörer (eller motsvarande) för dagstidningar i Norden 2013/2014 (gratistidningar ej inkluderade) Kvinnor:
16%
Män:
84%
Källa:
Gender Equality in the Nordic Media, http://www.nikk.no/wp-content/uploads/Fact-sheet-NIKK-Nordicom-Gender-Media-2014.pdf

Finland
Händelse Tilläggsinformation
Andelar kvinnliga och manliga chefredaktörer (eller motsvarande) för dagstidningar i Norden 2013/2014 (gratistidningar ej inkluderade) Kvinnor:
37%
Män:
63%
Källa:
Gender Equality in the Nordic Media, http://www.nikk.no/wp-content/uploads/Fact-sheet-NIKK-Nordicom-Gender-Media-2014.pdf
Andelar kvinnliga och manliga huvudrollsinnehavare, Nordiska spelfilmer som hade premiär 2012, procent Kvinnor:
35%
Män:
65%
Källa:
Martinsson, Terese. Beyond the habitual, bachelor thesis, University of Gothenburg, 2014.
Andelar kvinnliga och manliga manusförfattare, Nordiska spelfilmer som hade premiär 2012, procent Kvinnor:
21%
Män:
79%
Källa:
Martinsson, Terese. Beyond the habitual, bachelor thesis, University of Gothenburg, 2014
Andelar kvinnliga och manliga producenter, Nordiska spelfilmer som hade premiär 2012, procent Kvinnor:
13%
Män:
87%
Källa:
Martinsson, Terese. Beyond the habitual, bachelor thesis, University of Gothenburg, 2014
Andelar kvinnliga och manliga regissörer, Nordiska spelfilmer som hade premiär 2012, procent Kvinnor:
15%
Män:
85%
Källa:
Andelar kvinnliga och manliga regissörer, Nordiska spelfilmer som hade premiär 2012, procent
Andelar kvinnliga och manliga rektorer (eller motsvarande) vid Nordiska universitet och högskolor 2010 Kvinnor:
25%
Män:
75%
Källa:
The Nordic Region - a step closer to gender balance in research? (TemaNord 2013:544), http://www.norden.org/sv/publikationer/publikationer/2013-544, s. 22
Andelar kvinnliga och manliga studenter på eftergymnasial nivå inom humaniora, 2011 Kvinnor:
18,4%
Män:
9,1%
Källa:
State of the Nordic Region 2013, http://www.nordregio.se/en/Publications/Publications-2014/State-of-the-Nordic-Region-2013/, s. 59
Andelar kvinnliga och manliga studenter på eftergymnasial nivå inom hälsa och omsorg, 2011 Kvinnor:
24,7%
Män:
6,2%
Källa:
State of the Nordic Region 2013, http://www.nordregio.se/en/Publications/Publications-2014/State-of-the-Nordic-Region-2013/, s. 59
Andelar kvinnliga och manliga studenter på eftergymnasial nivå inom lärarutbildning, pedagogik, 2011 Kvinnor:
7,4%
Män:
2,2%
Källa:
State of the Nordic Region 2013, http://www.nordregio.se/en/Publications/Publications-2014/State-of-the-Nordic-Region-2013/, s. 59
Andelar kvinnliga och manliga studenter på eftergymnasial nivå inom naturvetenskapliga ämnen, matematik och data, 2011 Kvinnor:
7,2%
Män:
13,6%
Källa:
State of the Nordic Region 2013, http://www.nordregio.se/en/Publications/Publications-2014/State-of-the-Nordic-Region-2013/, s. 59
Andelar kvinnliga och manliga studenter på eftergymnasial nivå inom samhällsvetenskapliga ämnen, ekonomi och juridik, 2011 Kvinnor:
25,4%
Män:
20,3%
Källa:
State of the Nordic Region 2013, http://www.nordregio.se/en/Publications/Publications-2014/State-of-the-Nordic-Region-2013/, s. 59
Andelar kvinnliga och manliga studenter på eftergymnasial nivå inom teknik, tillverkning och konstruktion, 2011 Kvinnor:
8,4%
Män:
42,1%
Källa:
State of the Nordic Region 2013, http://www.nordregio.se/en/Publications/Publications-2014/State-of-the-Nordic-Region-2013/, s. 59
Andelar kvinnliga och manliga styrelsemedlemmar vid forsknings- och vetenskapsråd 2010 Kvinnor:
45%
Män:
55%
Källa:
The Nordic Region - a step closer to gender balance in research? (TemaNord 2013:544), http://www.norden.org/sv/publikationer/publikationer/2013-544, s. 22
Andelar kvinnor och män av befolkningen i åldern 18–24 med högst grundskoleutbildning som inte utbildar sig vidare, 2013 Kvinnor:
8,3%
Män:
10,4%
Fotnot:
Rubrik från Basic figures on the EU First quarter 2014, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-GL-14-001/EN/KS-GL-14-001-EN.PDF

Källa:
Basic figures on the EU Second quarter 2014, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-GL-14-002/EN/KS-GL-14-002-EN.PDF
Andelar kvinnor och män i partiledande ställning, procent, 2014 Kvinnor:
17% (1/6)
Män:
83% (5/6)
Källa:
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-decision-making/database/politics/political-parties/index_en.htm
Andelar kvinnor och män i Riksdagen (Finland, Sverige), Folketinget (Danmark), Stortinget (Norge), Althing (Island) i procent, 2014 Kvinnor:
43%
Män:
57%
Källa:
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-decision-making/database/politics/national-parliaments/index_en.htm
Andelar kvinnor och män i undervisning/forskning vid högskola/universitet på B-nivå (forskare mindre seniora än A-nivå men mer seniora än nya doktorer), procent, 2010 Kvinnor:
52%
Män:
48%
Källa:
She figures 2012 (European Commission), http://ec.europa.eu/research/science-society/document_library/pdf_06/she-figures-2012_en.pdf, s. 90 (definition på s. 87)
Andelar kvinnor och män i undervisning/forskning vid högskola/universitet på C-nivå (den första nivå som nya doktorer normalt rekryteras till) i procent, 2010 Kvinnor:
52%
Män:
48%
Källa:
She figures 2012 (European Commission), http://ec.europa.eu/research/science-society/document_library/pdf_06/she-figures-2012_en.pdf, s. 90 (definition på s. 87)
Andelar kvinnor och män i undervisning/forskning vid högskola/universitet på D-nivå (antingen doktorander anställda som forskare eller forskare med anställning som normalt inte kräver en doktorsexamen), procent, 2010 Kvinnor:
45%
Män:
55%
Källa:
She figures 2012 (European Commission), http://ec.europa.eu/research/science-society/document_library/pdf_06/she-figures-2012_en.pdf, s. 90 (definition på s. 87)
Andelar kvinnor och män i vice partiledande ställning, procent, 2014 Kvinnor:
60% (6/10)
Män:
40% (4/10)
Källa:
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-decision-making/database/politics/political-parties/index_en.htm
Andelar kvinnor och män som styrelsemedlemmar i bolagsstyrelser, procent, 2013 Kvinnor:
30%
Män:
70%
Källa:
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-decision-making/database/business-finance/supervisory-board-board-directors/index_en.htm
Andelar kvinnor och män som styrelseordföranden i bolagsstyrelser, procent, 2013 Kvinnor:
4%
Män:
96%
Källa:
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-decision-making/database/business-finance/supervisory-board-board-directors/index_en.htm
Andelar kvinnor/män i undervisning/forskning vid högskola/universitet på A-nivå (den högsta nivå där forskning normalt utförs) i procent, 2010 Kvinnor:
24%
Män:
76%
Källa:
She figures 2012 (European Commission), http://ec.europa.eu/research/science-society/document_library/pdf_06/she-figures-2012_en.pdf, s. 90 (definition på s. 87)
Andelar män och kvinnor som examinerats på universitets- och högskolenivå i åldern 15-74, 2011/2012 Kvinnor:
61,3%
Män:
38,7%
Källa:
Nordisk statistisk årsbok 2013, http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:702003/FULLTEXT01.pdf, s. 74
Antal anmälda våldtäkter per 100 000 invånare, 2010 15,3Källa:
Nordic Criminal Statistics 1950-2010, rapport 2012:2, Kriminologiska instutitionen, Stockholms universitet. http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:526664/FULLTEXT01.pdf, s. 40
Antal barn per kvinna i fruktsam ålder, 2012 Antal barn per kvinna:
1,80
Fotnot:
Avrundat från 1801,0

Källa:
Nordisk statistisk årsbok 2013, http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:702003/FULLTEXT01.pdf, s. 41
Antal hälsosamma år från födseln per kön, 2010 Kvinnor:
58,2
Män:
58,5
Källa:
Key figures on Europa, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-EI-13-001/EN/KS-EI-13-001-EN.PDF, s. 53
Antal kvinnor dödade av en man de haft/har en nära relation till, genomsnitt per år 2004-2013 (Danmark 2008-2011) 21 (3 dödade per miljon invånare)Källa:
Riskbedömning av partnervåld, (TemaNord 2014:521), http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:711031/FULLTEXT01.pdf, s. 11
Arbetslöshet efter kön och i procent 2012 Kvinnor:
7,2%
Män:
8,4%
Källa:
Nordisk statistisk årsbok 2013, http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:702003/FULLTEXT01.pdf, s. 84
Deltidsarbete bland anställda kvinnor/män ålder 25-64 i Norden 2012, procent Kvinnor:
15%
Män:
7%
Källa:
Part-Time Work in the Nordic Region, http://www.nikk.no/wp-content/uploads/NIKKpub_deltid1_temanord.pdf, s. 13
Dödsorsak: cancer per 100 000 personer fördelat på kön, 2011 Kvinnor:
200
Män:
230
Källa:
Nordisk statistisk årsbok 2013, http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:702003/FULLTEXT01.pdf, s. 54
Dödsorsak: hjärt- och kärlsjukdomar, per 100 000 personer fördelat på kön, 2011 Kvinnor:
378
Män:
373
Källa:
Nordisk statistisk årsbok 2013, http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:702003/FULLTEXT01.pdf, s. 54
Dödsorsak: olyckor, per 100 000 personer fördelat på kön, 2011 Kvinnor:
33
Män:
68
Källa:
Nordisk statistisk årsbok 2013, http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:702003/FULLTEXT01.pdf, s. 54
Dödsorsak: självmord, per 100 000 personer fördelat på kön, 2011 Kvinnor:
7
Män:
27
Källa:
Nordisk statistisk årsbok 2013, http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:702003/FULLTEXT01.pdf, s. 54
Förväntad medellivslängd för nyfödda, kön, antal år, 2012 Kvinnor:
83,4
Män:
77,5
Källa:
Nordisk statistisk årsbok 2013, http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:702003/FULLTEXT01.pdf, s. 37
Giftermål och skilsmässa per 1000 invånare, 2012 (omfattar endast relationer i juridisk mening) Giftermål:
5,3
Skilsmässa:
2,4
Källa:
Nordisk statistisk årsbok 2013, http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:702003/FULLTEXT01.pdf, s. 44
Havandeskaps- och föräldrapenning vid graviditet, förlossning och adoption, antal tusental dagar med föräldra- och havandeskapspenning: procent uttagna av män 2012 8,7%Källa:
Nordisk statistisk årsbok 2013, http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:702003/FULLTEXT01.pdf, s. 64
Havandeskaps- och föräldrapenning vid graviditet, förlossning och adoption, totalt antal tusental dagar med föräldra- och havandeskapspenning 2012 16627Källa:
Nordisk statistisk årsbok 2013, http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:702003/FULLTEXT01.pdf, s. 64
Inkomstskillnad mellan könen, procent, 2012 19,4%Källa:
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-pay-gap/situation-europe/index_en.htm
Personer som röker dagligen per kön och i procent, 2011 Kvinnor:
15%
Män:
22%
Källa:
Nordisk statistisk årsbok 2013, http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:702003/FULLTEXT01.pdf, s. 57
Resultat i PISA-undersökningen: läsning, poäng fördelat på kön, 2012 Flickor:
556
Pojkar:
494
Källa:
Länk till databas
Resultat i PISA-undersökningen: matematik, poäng fördelat på kön, 2012 Flickor:
520
Pojkar:
517
Källa:
Länk till databas
Resultat i PISA-undersökningen: naturvetetenskap, poäng fördelat på kön, 2012 Flickor:
554
Pojkar:
537
Källa:
Länk till databas
Risk att hamna i fattigdom efter kön och i procent 2012 Kvinnor:
13,6%
Män:
12,9%
Källa:
Basic figures on the EU, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-GL-14-002/EN/KS-GL-14-002-EN.PDF
Sysselsättningsgrad efter kön och i procent 2011 Kvinnor:
67,4%
Män:
70,6%
Källa:
Key figures on Europa, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-EI-13-001/EN/KS-EI-13-001-EN.PDF, s. 75

Island
Händelse Tilläggsinformation
Andelar kvinnliga och manliga chefredaktörer (eller motsvarande) för dagstidningar i Norden 2013/2014 (gratistidningar ej inkluderade) Kvinnor:
0%
Män:
100%
Källa:
Gender Equality in the Nordic Media, http://www.nikk.no/wp-content/uploads/Fact-sheet-NIKK-Nordicom-Gender-Media-2014.pdf
Andelar kvinnliga och manliga huvudrollsinnehavare, Nordiska spelfilmer som hade premiär 2012, procent Kvinnor:
12,5%
Män:
87,5%
Källa:
Martinsson, Terese. Beyond the habitual, bachelor thesis, University of Gothenburg, 2014.
Andelar kvinnliga och manliga manusförfattare, Nordiska spelfilmer som hade premiär 2012, procent Kvinnor:
12,5%
Män:
87,5%
Källa:
Martinsson, Terese. Beyond the habitual, bachelor thesis, University of Gothenburg, 2014
Andelar kvinnliga och manliga producenter, Nordiska spelfilmer som hade premiär 2012, procent Kvinnor:
19%
Män:
81%
Källa:
Martinsson, Terese. Beyond the habitual, bachelor thesis, University of Gothenburg, 2014
Andelar kvinnliga och manliga regissörer, Nordiska spelfilmer som hade premiär 2012, procent Kvinnor:
25%
Män:
75%
Källa:
Martinsson, Terese. Beyond the habitual, bachelor thesis, University of Gothenburg, 2014
Andelar kvinnliga och manliga rektorer (eller motsvarande) vid Nordiska universitet och högskolor 2010 Kvinnor:
20%
Män:
80%
Källa:
The Nordic Region - a step closer to gender balance in research? (TemaNord 2013:544), http://www.norden.org/sv/publikationer/publikationer/2013-544, s. 22
Andelar kvinnliga och manliga studenter på eftergymnasial nivå inom humaniora, 2011 Kvinnor:
15,0%
Män:
14,4%
Källa:
State of the Nordic Region 2013, http://www.nordregio.se/en/Publications/Publications-2014/State-of-the-Nordic-Region-2013/, s. 59
Andelar kvinnliga och manliga studenter på eftergymnasial nivå inom hälsa och omsorg, 2011 Kvinnor:
18,5%
Män:
4,8%
Källa:
State of the Nordic Region 2013, http://www.nordregio.se/en/Publications/Publications-2014/State-of-the-Nordic-Region-2013/, s. 59
Andelar kvinnliga och manliga studenter på eftergymnasial nivå inom lärarutbildning, pedagogik, 2011 Kvinnor:
18,8%
Män:
7,9%
Källa:
State of the Nordic Region 2013, http://www.nordregio.se/en/Publications/Publications-2014/State-of-the-Nordic-Region-2013/, s. 59
Andelar kvinnliga och manliga studenter på eftergymnasial nivå inom naturvetenskapliga ämnen, matematik och data, 2011 Kvinnor:
5,2%
Män:
14,9%
Källa:
State of the Nordic Region 2013, http://www.nordregio.se/en/Publications/Publications-2014/State-of-the-Nordic-Region-2013/, s. 59
Andelar kvinnliga och manliga studenter på eftergymnasial nivå inom samhällsvetenskapliga ämnen, ekonomi och juridik, 2011 Kvinnor:
34,6%
Män:
38,5%
Källa:
State of the Nordic Region 2013, http://www.nordregio.se/en/Publications/Publications-2014/State-of-the-Nordic-Region-2013/, s. 59
Andelar kvinnliga och manliga studenter på eftergymnasial nivå inom teknik, tillverkning och konstruktion, 2011 Kvinnor:
4,6%
Män:
17,0%
Källa:
State of the Nordic Region 2013, http://www.nordregio.se/en/Publications/Publications-2014/State-of-the-Nordic-Region-2013/, s. 59
Andelar kvinnliga och manliga styrelsemedlemmar vid forsknings- och vetenskapsråd 2010 Kvinnor:
40%
Män:
60%
Källa:
The Nordic Region - a step closer to gender balance in research? (TemaNord 2013:544), http://www.norden.org/sv/publikationer/publikationer/2013-544, s. 22
Andelar kvinnor och män av befolkningen i åldern 18–24 med högst grundskoleutbildning som inte utbildar sig vidare, 2013 Kvinnor:
16,4%
Män:
24,4%
Fotnot:
Rubrik från Basic figures on the EU First quarter 2014, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-GL-14-001/EN/KS-GL-14-001-EN.PDF

Källa:
Basic figures on the EU Second quarter 2014, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-GL-14-002/EN/KS-GL-14-002-EN.PDF
Andelar kvinnor och män i partiledande ställning, procent, 2014 Kvinnor:
40% (2/5)
Män:
60% (3/5)
Källa:
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-decision-making/database/politics/political-parties/index_en.htm
Andelar kvinnor och män i Riksdagen (Finland, Sverige), Folketinget (Danmark), Stortinget (Norge), Althing (Island) i procent, 2014 Kvinnor:
40%
Män:
60%
Källa:
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-decision-making/database/politics/national-parliaments/index_en.htm
Andelar kvinnor och män i undervisning/forskning vid högskola/universitet på B-nivå (forskare mindre seniora än A-nivå men mer seniora än nya doktorer), procent, 2010 Kvinnor:
36%
Män:
64%
Källa:
She figures 2012 (European Commission), http://ec.europa.eu/research/science-society/document_library/pdf_06/she-figures-2012_en.pdf, s. 90 (definition på s. 87)
Andelar kvinnor och män i undervisning/forskning vid högskola/universitet på C-nivå (den första nivå som nya doktorer normalt rekryteras till) i procent, 2010 Kvinnor:
49%
Män:
51%
Källa:
She figures 2012 (European Commission), http://ec.europa.eu/research/science-society/document_library/pdf_06/she-figures-2012_en.pdf, s. 90 (definition på s. 87)
Andelar kvinnor och män i undervisning/forskning vid högskola/universitet på D-nivå (antingen doktorander anställda som forskare eller forskare med anställning som normalt inte kräver en doktorsexamen), procent, 2010 Källa:
She figures 2012 (European Commission), http://ec.europa.eu/research/science-society/document_library/pdf_06/she-figures-2012_en.pdf, s. 90 (definition på s. 87)
Andelar kvinnor och män i vice partiledande ställning, procent, 2014 Kvinnor:
50% (2/4)
Män:
50% (2/4)
Källa:
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-decision-making/database/politics/political-parties/index_en.htm
Andelar kvinnor och män som styrelsemedlemmar i bolagsstyrelser, procent, 2013 Kvinnor:
48%
Män:
52%
Källa:
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-decision-making/database/business-finance/supervisory-board-board-directors/index_en.htm
Andelar kvinnor och män som styrelseordföranden i bolagsstyrelser, procent, 2013 Kvinnor:
20%
Män:
80%
Källa:
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-decision-making/database/business-finance/supervisory-board-board-directors/index_en.htm
Andelar kvinnor/män i undervisning/forskning vid högskola/universitet på A-nivå (den högsta nivå där forskning normalt utförs) i procent, 2010 Kvinnor:
24%
Män:
76%
Andelar män och kvinnor som examinerats på universitets- och högskolenivå i åldern 15-74, 2011/2012 Kvinnor:
66,8%
Män:
33,2%
Källa:
Nordisk statistisk årsbok 2013, http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:702003/FULLTEXT01.pdf, s. 74
Antal anmälda våldtäkter per 100 000 invånare, 2010 Källa:
Nordic Criminal Statistics 1950-2010, rapport 2012:2, Kriminologiska instutitionen, Stockholms universitet. http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:526664/FULLTEXT01.pdf, s. 40
Antal barn per kvinna i fruktsam ålder, 2012 Antal barn per kvinna:
2,04
Fotnot:
Avrundat från 2037,0

Källa:
Nordisk statistisk årsbok 2013, http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:702003/FULLTEXT01.pdf, s. 41
Antal hälsosamma år från födseln per kön, 2010 Kvinnor:
68,1
Män:
69,3
Källa:
Key figures on Europa, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-EI-13-001/EN/KS-EI-13-001-EN.PDF, s. 53
Antal kvinnor dödade av en man de haft/har en nära relation till, genomsnitt per år 2004-2013 (Danmark 2008-2011) 0,4 (1 dödad per miljon invånare)Källa:
Riskbedömning av partnervåld, (TemaNord 2014:521), http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:711031/FULLTEXT01.pdf, s. 11
Arbetslöshet efter kön och i procent 2012 Kvinnor:
5,8%
Män:
6,5%
Källa:
Nordisk statistisk årsbok 2013, http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:702003/FULLTEXT01.pdf, s. 84
Deltidsarbete bland anställda kvinnor/män ålder 25-64 i Norden 2012, procent Kvinnor:
26%
Män:
6%
Källa:
Part-Time Work in the Nordic Region, http://www.nikk.no/wp-content/uploads/NIKKpub_deltid1_temanord.pdf, s. 13
Dödsorsak: cancer per 100 000 personer fördelat på kön, 2011 Kvinnor:
160
Män:
192
Källa:
Nordisk statistisk årsbok 2013, http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:702003/FULLTEXT01.pdf, s. 54
Dödsorsak: hjärt- och kärlsjukdomar, per 100 000 personer fördelat på kön, 2011 Kvinnor:
221
Män:
236
Källa:
Nordisk statistisk årsbok 2013, http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:702003/FULLTEXT01.pdf, s. 54
Dödsorsak: olyckor, per 100 000 personer fördelat på kön, 2011 Kvinnor:
16
Män:
25
Källa:
Nordisk statistisk årsbok 2013, http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:702003/FULLTEXT01.pdf, s. 54
Dödsorsak: självmord, per 100 000 personer fördelat på kön, 2011 Kvinnor:
4
Män:
18
Källa:
Nordisk statistisk årsbok 2013, http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:702003/FULLTEXT01.pdf, s. 54
Förväntad medellivslängd för nyfödda, kön, antal år, 2012 Kvinnor:
83,9
Män:
80,8
Källa:
Nordisk statistisk årsbok 2013, http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:702003/FULLTEXT01.pdf, s. 37
Giftermål och skilsmässa per 1000 invånare, 2012 (omfattar endast relationer i juridisk mening) Giftermål:
4,5
Skilsmässa:
1,6
Källa:
Nordisk statistisk årsbok 2013, http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:702003/FULLTEXT01.pdf, s. 44
Havandeskaps- och föräldrapenning vid graviditet, förlossning och adoption, antal tusental dagar med föräldra- och havandeskapspenning: procent uttagna av män 2012 28,4%Källa:
Nordisk statistisk årsbok 2013, http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:702003/FULLTEXT01.pdf, s. 64
Havandeskaps- och föräldrapenning vid graviditet, förlossning och adoption, totalt antal tusental dagar med föräldra- och havandeskapspenning 2012 1067Källa:
Nordisk statistisk årsbok 2013, http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:702003/FULLTEXT01.pdf, s. 64
Inkomstskillnad mellan könen, procent, 2012 Källa:
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-pay-gap/situation-europe/index_en.htm
Personer som röker dagligen per kön och i procent, 2011 Kvinnor:
14%
Män:
14%
Källa:
Nordisk statistisk årsbok 2013, http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:702003/FULLTEXT01.pdf, s. 57
Resultat i PISA-undersökningen: läsning, poäng fördelat på kön, 2012 Flickor:
508
Pojkar:
457
Källa:
Länk till databas
Resultat i PISA-undersökningen: matematik, poäng fördelat på kön, 2012 Flickor:
496
Pojkar:
490
Källa:
Länk till databas
Resultat i PISA-undersökningen: naturvetetenskap, poäng fördelat på kön, 2012 Flickor:
480
Pojkar:
477
Källa:
Länk till databas
Risk att hamna i fattigdom efter kön och i procent 2012 Kvinnor:
7,5%
Män:
8,4%
Källa:
Basic figures on the EU, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-GL-14-002/EN/KS-GL-14-002-EN.PDF
Sysselsättningsgrad efter kön och i procent 2011 Kvinnor:
76,6%
Män:
80,3%
Källa:
Key figures on Europa, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-EI-13-001/EN/KS-EI-13-001-EN.PDF, s. 75

Norge
Händelse Tilläggsinformation
Andelar kvinnliga och manliga chefredaktörer (eller motsvarande) för dagstidningar i Norden 2013/2014 (gratistidningar ej inkluderade) Kvinnor:
10%
Män:
90%
Källa:
Gender Equality in the Nordic Media, http://www.nikk.no/wp-content/uploads/Fact-sheet-NIKK-Nordicom-Gender-Media-2014.pdf
Andelar kvinnliga och manliga huvudrollsinnehavare, Nordiska spelfilmer som hade premiär 2012, procent Kvinnor:
26%
Män:
74%
Källa:
Martinsson, Terese. Beyond the habitual, bachelor thesis, University of Gothenburg, 2014.
Andelar kvinnliga och manliga manusförfattare, Nordiska spelfilmer som hade premiär 2012, procent Kvinnor:
26%
Män:
74%
Källa:
Martinsson, Terese. Beyond the habitual, bachelor thesis, University of Gothenburg, 2014
Andelar kvinnliga och manliga producenter, Nordiska spelfilmer som hade premiär 2012, procent Kvinnor:
21%
Män:
79%
Källa:
Martinsson, Terese. Beyond the habitual, bachelor thesis, University of Gothenburg, 2014
Andelar kvinnliga och manliga regissörer, Nordiska spelfilmer som hade premiär 2012, procent Kvinnor:
18%
Män:
82%
Källa:
Martinsson, Terese. Beyond the habitual, bachelor thesis, University of Gothenburg, 2014
Andelar kvinnliga och manliga rektorer (eller motsvarande) vid Nordiska universitet och högskolor 2010 Kvinnor:
32%
Män:
66%
Källa:
The Nordic Region - a step closer to gender balance in research? (TemaNord 2013:544), http://www.norden.org/sv/publikationer/publikationer/2013-544, s. 22
Andelar kvinnliga och manliga studenter på eftergymnasial nivå inom humaniora, 2011 Kvinnor:
10,3%
Män:
10,5%
Källa:
State of the Nordic Region 2013, http://www.nordregio.se/en/Publications/Publications-2014/State-of-the-Nordic-Region-2013/, s. 59
Andelar kvinnliga och manliga studenter på eftergymnasial nivå inom hälsa och omsorg, 2011 Kvinnor:
26,9%
Män:
9,1%
Källa:
State of the Nordic Region 2013, http://www.nordregio.se/en/Publications/Publications-2014/State-of-the-Nordic-Region-2013/, s. 59
Andelar kvinnliga och manliga studenter på eftergymnasial nivå inom lärarutbildning, pedagogik, 2011 Kvinnor:
18,4%
Män:
9,0%
Källa:
State of the Nordic Region 2013, http://www.nordregio.se/en/Publications/Publications-2014/State-of-the-Nordic-Region-2013/, s. 59
Andelar kvinnliga och manliga studenter på eftergymnasial nivå inom naturvetenskapliga ämnen, matematik och data, 2011 Kvinnor:
4,9%
Män:
13,9%
Källa:
State of the Nordic Region 2013, http://www.nordregio.se/en/Publications/Publications-2014/State-of-the-Nordic-Region-2013/, s. 59
Andelar kvinnliga och manliga studenter på eftergymnasial nivå inom samhällsvetenskapliga ämnen, ekonomi och juridik, 2011 Kvinnor:
30,4%
Män:
33,7%
Källa:
State of the Nordic Region 2013, http://www.nordregio.se/en/Publications/Publications-2014/State-of-the-Nordic-Region-2013/, s. 59
Andelar kvinnliga och manliga studenter på eftergymnasial nivå inom teknik, tillverkning och konstruktion, 2011 Kvinnor:
3,5%
Män:
15,1%
Källa:
State of the Nordic Region 2013, http://www.nordregio.se/en/Publications/Publications-2014/State-of-the-Nordic-Region-2013/, s. 59
Andelar kvinnliga och manliga styrelsemedlemmar vid forsknings- och vetenskapsråd 2010 Kvinnor:
46%
Män:
54%
Källa:
The Nordic Region - a step closer to gender balance in research? (TemaNord 2013:544), http://www.norden.org/sv/publikationer/publikationer/2013-544, s. 22
Andelar kvinnor och män av befolkningen i åldern 18–24 med högst grundskoleutbildning som inte utbildar sig vidare, 2013 Kvinnor:
11,6%
Män:
15,7%
Fotnot:
Rubrik från Basic figures on the EU First quarter 2014, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-GL-14-001/EN/KS-GL-14-001-EN.PDF

Källa:
Basic figures on the EU Second quarter 2014, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-GL-14-002/EN/KS-GL-14-002-EN.PDF
Andelar kvinnor och män i partiledande ställning, procent, 2014 Kvinnor:
50% (3/6)
Män:
50% (3/6)
Källa:
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-decision-making/database/politics/political-parties/index_en.htm
Andelar kvinnor och män i Riksdagen (Finland, Sverige), Folketinget (Danmark), Stortinget (Norge), Althing (Island) i procent, 2014 Kvinnor:
38%
Män:
62%
Källa:
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-decision-making/database/politics/national-parliaments/index_en.htm
Andelar kvinnor och män i undervisning/forskning vid högskola/universitet på B-nivå (forskare mindre seniora än A-nivå men mer seniora än nya doktorer), procent, 2010 Kvinnor:
37%
Män:
63%
Källa:
She figures 2012 (European Commission), http://ec.europa.eu/research/science-society/document_library/pdf_06/she-figures-2012_en.pdf, s. 90 (definition på s. 87)
Andelar kvinnor och män i undervisning/forskning vid högskola/universitet på C-nivå (den första nivå som nya doktorer normalt rekryteras till) i procent, 2010 Kvinnor:
48%
Män:
52%
Källa:
She figures 2012 (European Commission), http://ec.europa.eu/research/science-society/document_library/pdf_06/she-figures-2012_en.pdf, s. 90 (definition på s. 87)
Andelar kvinnor och män i undervisning/forskning vid högskola/universitet på D-nivå (antingen doktorander anställda som forskare eller forskare med anställning som normalt inte kräver en doktorsexamen), procent, 2010 Kvinnor:
55%
Män:
45%
Källa:
She figures 2012 (European Commission), http://ec.europa.eu/research/science-society/document_library/pdf_06/she-figures-2012_en.pdf, s. 90 (definition på s. 87)
Andelar kvinnor och män i vice partiledande ställning, procent, 2014 Kvinnor:
43% (3/7)
Män:
57% (4/7)
Källa:
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-decision-making/database/politics/political-parties/index_en.htm
Andelar kvinnor och män som styrelsemedlemmar i bolagsstyrelser, procent, 2013 Kvinnor:
42%
Män:
58%
Källa:
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-decision-making/database/business-finance/supervisory-board-board-directors/index_en.htm
Andelar kvinnor och män som styrelseordföranden i bolagsstyrelser, procent, 2013 Kvinnor:
15%
Män:
85%
Källa:
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-decision-making/database/business-finance/supervisory-board-board-directors/index_en.htm
Andelar kvinnor/män i undervisning/forskning vid högskola/universitet på A-nivå (den högsta nivå där forskning normalt utförs) i procent, 2010 Kvinnor:
21%
Män:
79%
Källa:
She figures 2012 (European Commission), http://ec.europa.eu/research/science-society/document_library/pdf_06/she-figures-2012_en.pdf, s. 90 (definition på s. 87)
Andelar män och kvinnor som examinerats på universitets- och högskolenivå i åldern 15-74, 2011/2012 Kvinnor:
61,0%
Män:
39,0%
Källa:
Nordisk statistisk årsbok 2013, http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:702003/FULLTEXT01.pdf, s. 74
Antal anmälda våldtäkter per 100 000 invånare, 2010 19,2Källa:
Nordic Criminal Statistics 1950-2010, rapport 2012:2, Kriminologiska instutitionen, Stockholms universitet. http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:526664/FULLTEXT01.pdf, s. 40
Antal barn per kvinna i fruktsam ålder, 2012 Antal barn per kvinna:
1,85
Fotnot:
Avrundat från 1851,0

Källa:
Nordisk statistisk årsbok 2013, http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:702003/FULLTEXT01.pdf, s. 41
Antal hälsosamma år från födseln per kön, 2010 Kvinnor:
69,8
Män:
69,8
Källa:
Key figures on Europa, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-EI-13-001/EN/KS-EI-13-001-EN.PDF, s. 53
Antal kvinnor dödade av en man de haft/har en nära relation till, genomsnitt per år 2004-2013 (Danmark 2008-2011) 7 (1 dödad per miljon invånare)Källa:
Riskbedömning av partnervåld, (TemaNord 2014:521), http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:711031/FULLTEXT01.pdf, s. 11
Arbetslöshet efter kön och i procent 2012 Kvinnor:
2,8%
Män:
3,7%
Källa:
Nordisk statistisk årsbok 2013, http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:702003/FULLTEXT01.pdf, s. 84
Deltidsarbete bland anställda kvinnor/män ålder 25-64 i Norden 2012, procent Kvinnor:
36%
Män:
10%
Källa:
Part-Time Work in the Nordic Region, http://www.nikk.no/wp-content/uploads/NIKKpub_deltid1_temanord.pdf, s. 13
Dödsorsak: cancer per 100 000 personer fördelat på kön, 2011 Kvinnor:
203
Män:
235
Källa:
Nordisk statistisk årsbok 2013, http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:702003/FULLTEXT01.pdf, s. 54
Dödsorsak: hjärt- och kärlsjukdomar, per 100 000 personer fördelat på kön, 2011 Kvinnor:
281
Män:
242
Källa:
Nordisk statistisk årsbok 2013, http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:702003/FULLTEXT01.pdf, s. 54
Dödsorsak: olyckor, per 100 000 personer fördelat på kön, 2011 Kvinnor:
34
Män:
41
Källa:
Nordisk statistisk årsbok 2013, http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:702003/FULLTEXT01.pdf, s. 54
Dödsorsak: självmord, per 100 000 personer fördelat på kön, 2011 Kvinnor:
7
Män:
18
Källa:
Nordisk statistisk årsbok 2013, http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:702003/FULLTEXT01.pdf, s. 54
Förväntad medellivslängd för nyfödda, kön, antal år, 2012 Kvinnor:
83,4
Män:
79,4
Källa:
Nordisk statistisk årsbok 2013, http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:702003/FULLTEXT01.pdf, s. 37
Giftermål och skilsmässa per 1000 invånare, 2012 (omfattar endast relationer i juridisk mening) Giftermål:
4,8
Skilsmässa:
2,0
Källa:
Nordisk statistisk årsbok 2013, http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:702003/FULLTEXT01.pdf, s. 44
Havandeskaps- och föräldrapenning vid graviditet, förlossning och adoption, antal tusental dagar med föräldra- och havandeskapspenning: procent uttagna av män 2012 19,8%Källa:
Nordisk statistisk årsbok 2013, http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:702003/FULLTEXT01.pdf, s. 64
Havandeskaps- och föräldrapenning vid graviditet, förlossning och adoption, totalt antal tusental dagar med föräldra- och havandeskapspenning 2012 12784Källa:
Nordisk statistisk årsbok 2013, http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:702003/FULLTEXT01.pdf, s. 64
Inkomstskillnad mellan könen, procent, 2012 Källa:
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-pay-gap/situation-europe/index_en.htm
Personer som röker dagligen per kön och i procent, 2011 Kvinnor:
16%
Män:
16%
Källa:
Nordisk statistisk årsbok 2013, http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:702003/FULLTEXT01.pdf, s. 57
Resultat i PISA-undersökningen: läsning, poäng fördelat på kön, 2012 Flickor:
528
Pojkar:
481
Källa:
Länk till databas
Resultat i PISA-undersökningen: matematik, poäng fördelat på kön, 2012 Flickor:
488
Pojkar:
490
Källa:
Länk till databas
Resultat i PISA-undersökningen: naturvetetenskap, poäng fördelat på kön, 2012 Flickor:
496
Pojkar:
493
Källa:
Länk till databas
Risk att hamna i fattigdom efter kön och i procent 2012 Kvinnor:
10,5%
Män:
9,6%
Källa:
Basic figures on the EU, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-GL-14-002/EN/KS-GL-14-002-EN.PDF
Sysselsättningsgrad efter kön och i procent 2011 Kvinnor:
73,4%
Män:
77,1%
Källa:
Key figures on Europa, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-EI-13-001/EN/KS-EI-13-001-EN.PDF, s. 75

Sverige
Händelse Tilläggsinformation
Andelar kvinnliga och manliga chefredaktörer (eller motsvarande) för dagstidningar i Norden 2013/2014 (gratistidningar ej inkluderade) Kvinnor:
42%
Män:
58%
Källa:
Gender Equality in the Nordic Media, http://www.nikk.no/wp-content/uploads/Fact-sheet-NIKK-Nordicom-Gender-Media-2014.pdf
Andelar kvinnliga och manliga huvudrollsinnehavare, Nordiska spelfilmer som hade premiär 2012, procent Kvinnor:
36%
Män:
64%
Källa:
Martinsson, Terese. Beyond the habitual, bachelor thesis, University of Gothenburg, 2014.
Andelar kvinnliga och manliga manusförfattare, Nordiska spelfilmer som hade premiär 2012, procent Kvinnor:
18%
Män:
82%
Källa:
Martinsson, Terese. Beyond the habitual, bachelor thesis, University of Gothenburg, 2014
Andelar kvinnliga och manliga producenter, Nordiska spelfilmer som hade premiär 2012, procent Kvinnor:
48%
Män:
52%
Källa:
Martinsson, Terese. Beyond the habitual, bachelor thesis, University of Gothenburg, 2014
Andelar kvinnliga och manliga regissörer, Nordiska spelfilmer som hade premiär 2012, procent Kvinnor:
6%
Män:
94%
Källa:
Martinsson, Terese. Beyond the habitual, bachelor thesis, University of Gothenburg, 2014
Andelar kvinnliga och manliga rektorer (eller motsvarande) vid Nordiska universitet och högskolor 2010 Kvinnor:
27%
Män:
73%
Källa:
The Nordic Region - a step closer to gender balance in research? (TemaNord 2013:544), http://www.norden.org/sv/publikationer/publikationer/2013-544, s. 22
Andelar kvinnliga och manliga studenter på eftergymnasial nivå inom humaniora, 2011 Kvinnor:
13,9%
Män:
12,8%
Källa:
State of the Nordic Region 2013, http://www.nordregio.se/en/Publications/Publications-2014/State-of-the-Nordic-Region-2013/, s. 59
Andelar kvinnliga och manliga studenter på eftergymnasial nivå inom hälsa och omsorg, 2011 Kvinnor:
23,1%
Män:
8,9%
Källa:
State of the Nordic Region 2013, http://www.nordregio.se/en/Publications/Publications-2014/State-of-the-Nordic-Region-2013/, s. 59
Andelar kvinnliga och manliga studenter på eftergymnasial nivå inom lärarutbildning, pedagogik, 2011 Kvinnor:
16,8%
Män:
7,1%
Källa:
State of the Nordic Region 2013, http://www.nordregio.se/en/Publications/Publications-2014/State-of-the-Nordic-Region-2013/, s. 59
Andelar kvinnliga och manliga studenter på eftergymnasial nivå inom naturvetenskapliga ämnen, matematik och data, 2011 Kvinnor:
6,5%
Män:
13,1%
Källa:
State of the Nordic Region 2013, http://www.nordregio.se/en/Publications/Publications-2014/State-of-the-Nordic-Region-2013/, s. 59
Andelar kvinnliga och manliga studenter på eftergymnasial nivå inom samhällsvetenskapliga ämnen, ekonomi och juridik, 2011 Kvinnor:
28,0%
Män:
25,5%
Källa:
State of the Nordic Region 2013, http://www.nordregio.se/en/Publications/Publications-2014/State-of-the-Nordic-Region-2013/, s. 59
Andelar kvinnliga och manliga studenter på eftergymnasial nivå inom teknik, tillverkning och konstruktion, 2011 Kvinnor:
8,1%
Män:
29,1%
Källa:
State of the Nordic Region 2013, http://www.nordregio.se/en/Publications/Publications-2014/State-of-the-Nordic-Region-2013/, s. 59
Andelar kvinnliga och manliga styrelsemedlemmar vid forsknings- och vetenskapsråd 2010 Kvinnor:
49%
Män:
51%
Källa:
The Nordic Region - a step closer to gender balance in research? (TemaNord 2013:544), http://www.norden.org/sv/publikationer/publikationer/2013-544, s. 22
Andelar kvinnor och män av befolkningen i åldern 18–24 med högst grundskoleutbildning som inte utbildar sig vidare, 2013 Kvinnor:
6,2%
Män:
7,9%
Fotnot:
Rubrik från Basic figures on the EU First quarter 2014, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-GL-14-001/EN/KS-GL-14-001-EN.PDF

Källa:
Basic figures on the EU Second quarter 2014, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-GL-14-002/EN/KS-GL-14-002-EN.PDF
Andelar kvinnor och män i partiledande ställning, procent, 2014 Kvinnor:
22% (2/9)
Män:
78% (7/9)
Källa:
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-decision-making/database/politics/political-parties/index_en.htm
Andelar kvinnor och män i Riksdagen (Finland, Sverige), Folketinget (Danmark), Stortinget (Norge), Althing (Island) i procent, 2014 Kvinnor:
43%
Män:
57%
Källa:
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-decision-making/database/politics/national-parliaments/index_en.htm
Andelar kvinnor och män i undervisning/forskning vid högskola/universitet på B-nivå (forskare mindre seniora än A-nivå men mer seniora än nya doktorer), procent, 2010 Kvinnor:
48%
Män:
52%
Källa:
She figures 2012 (European Commission), http://ec.europa.eu/research/science-society/document_library/pdf_06/she-figures-2012_en.pdf, s. 90 (definition på s. 87)
Andelar kvinnor och män i undervisning/forskning vid högskola/universitet på C-nivå (den första nivå som nya doktorer normalt rekryteras till) i procent, 2010 Kvinnor:
43%
Män:
57%
Källa:
She figures 2012 (European Commission), http://ec.europa.eu/research/science-society/document_library/pdf_06/she-figures-2012_en.pdf, s. 90 (definition på s. 87)
Andelar kvinnor och män i undervisning/forskning vid högskola/universitet på D-nivå (antingen doktorander anställda som forskare eller forskare med anställning som normalt inte kräver en doktorsexamen), procent, 2010 Kvinnor:
50%
Män:
50%
Källa:
She figures 2012 (European Commission), http://ec.europa.eu/research/science-society/document_library/pdf_06/she-figures-2012_en.pdf, s. 90 (definition på s. 87)
Andelar kvinnor och män i vice partiledande ställning, procent, 2014 Kvinnor:
86% (6/7)
Män:
14% (1/7)
Källa:
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-decision-making/database/politics/political-parties/index_en.htm
Andelar kvinnor och män som styrelsemedlemmar i bolagsstyrelser, procent, 2013 Kvinnor:
26%
Män:
74%
Källa:
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-decision-making/database/business-finance/supervisory-board-board-directors/index_en.htm
Andelar kvinnor och män som styrelseordföranden i bolagsstyrelser, procent, 2013 Kvinnor:
4%
Män:
96%
Källa:
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-decision-making/database/business-finance/supervisory-board-board-directors/index_en.htm
Andelar kvinnor/män i undervisning/forskning vid högskola/universitet på A-nivå (den högsta nivå där forskning normalt utförs) i procent, 2010 Kvinnor:
20%
Män:
80%
Källa:
She figures 2012 (European Commission), http://ec.europa.eu/research/science-society/document_library/pdf_06/she-figures-2012_en.pdf, s. 90 (definition på s. 87)
Andelar män och kvinnor som examinerats på universitets- och högskolenivå i åldern 15-74, 2011/2012 Kvinnor:
62,9%
Män:
37,1%
Källa:
Nordisk statistisk årsbok 2013, http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:702003/FULLTEXT01.pdf, s. 74
Antal anmälda våldtäkter per 100 000 invånare, 2010 63,6Källa:
Nordic Criminal Statistics 1950-2010, rapport 2012:2, Kriminologiska instutitionen, Stockholms universitet. http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:526664/FULLTEXT01.pdf, s. 40
Antal barn per kvinna i fruktsam ålder, 2012 Antal barn per kvinna:
1,91
Fotnot:
Avrundat från 1905.5

Källa:
Nordisk statistisk årsbok 2013, http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:702003/FULLTEXT01.pdf, s. 41
Antal hälsosamma år från födseln per kön, 2010 Kvinnor:
71,1
Män:
71,7
Källa:
Key figures on Europa, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-EI-13-001/EN/KS-EI-13-001-EN.PDF, s. 53
Antal kvinnor dödade av en man de haft/har en nära relation till, genomsnitt per år 2004-2013 (Danmark 2008-2011) 17 (1 dödad per miljon invånare)Källa:
Riskbedömning av partnervåld, (TemaNord 2014:521), http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:711031/FULLTEXT01.pdf, s. 11
Arbetslöshet efter kön och i procent 2012 Kvinnor:
7,8%
Män:
8,4%
Källa:
Nordisk statistisk årsbok 2013, http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:702003/FULLTEXT01.pdf, s. 84
Deltidsarbete bland anställda kvinnor/män ålder 25-64 i Norden 2012, procent Kvinnor:
31%
Män:
9%
Källa:
Part-Time Work in the Nordic Region, http://www.nikk.no/wp-content/uploads/NIKKpub_deltid1_temanord.pdf, s. 13
Dödsorsak: cancer per 100 000 personer fördelat på kön, 2011 Kvinnor:
218
Män:
242
Källa:
Nordisk statistisk årsbok 2013, http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:702003/FULLTEXT01.pdf, s. 54
Dödsorsak: hjärt- och kärlsjukdomar, per 100 000 personer fördelat på kön, 2011 Kvinnor:
386
Män:
353
Källa:
Nordisk statistisk årsbok 2013, http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:702003/FULLTEXT01.pdf, s. 54
Dödsorsak: olyckor, per 100 000 personer fördelat på kön, 2011 Kvinnor:
26
Män:
36
Källa:
Nordisk statistisk årsbok 2013, http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:702003/FULLTEXT01.pdf, s. 54
Dödsorsak: självmord, per 100 000 personer fördelat på kön, 2011 Kvinnor:
7
Män:
17
Källa:
Nordisk statistisk årsbok 2013, http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:702003/FULLTEXT01.pdf, s. 54
Förväntad medellivslängd för nyfödda, kön, antal år, 2012 Kvinnor:
83,5
Män:
79,9
Källa:
Nordisk statistisk årsbok 2013, http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:702003/FULLTEXT01.pdf, s. 37
Giftermål och skilsmässa per 1000 invånare, 2012 (omfattar endast relationer i juridisk mening) Giftermål:
5,3
Skilsmässa:
2,5
Källa:
Nordisk statistisk årsbok 2013, http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:702003/FULLTEXT01.pdf, s. 44
Havandeskaps- och föräldrapenning vid graviditet, förlossning och adoption, antal tusental dagar med föräldra- och havandeskapspenning: procent uttagna av män 2012 25,1%Källa:
Nordisk statistisk årsbok 2013, http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:702003/FULLTEXT01.pdf, s. 64
Havandeskaps- och föräldrapenning vid graviditet, förlossning och adoption, totalt antal tusental dagar med föräldra- och havandeskapspenning 2012 52496Källa:
Nordisk statistisk årsbok 2013, http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:702003/FULLTEXT01.pdf, s. 64
Inkomstskillnad mellan könen, procent, 2012 15,9%Källa:
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-pay-gap/situation-europe/index_en.htm
Personer som röker dagligen per kön och i procent, 2011 Kvinnor:
15%
Män:
13%
Källa:
Nordisk statistisk årsbok 2013, http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:702003/FULLTEXT01.pdf, s. 57
Resultat i PISA-undersökningen: läsning, poäng fördelat på kön, 2012 Flickor:
509
Pojkar:
458
Källa:
Länk till databas
Resultat i PISA-undersökningen: matematik, poäng fördelat på kön, 2012 Flickor:
480
Pojkar:
477
Källa:
Länk till databas
Resultat i PISA-undersökningen: naturvetetenskap, poäng fördelat på kön, 2012 Flickor:
489
Pojkar:
481
Källa:
Länk till databas
Risk att hamna i fattigdom efter kön och i procent 2012 Kvinnor:
15,6%
Män:
12,6%
Källa:
Basic figures on the EU, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-GL-14-002/EN/KS-GL-14-002-EN.PDF
Sysselsättningsgrad efter kön och i procent 2011 Kvinnor:
71,8%
Män:
76,3%
Källa:
Key figures on Europa, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-EI-13-001/EN/KS-EI-13-001-EN.PDF, s. 75

Åland
Händelse Tilläggsinformation
Andelar kvinnliga och manliga chefredaktörer (eller motsvarande) för dagstidningar i Norden 2013/2014 (gratistidningar ej inkluderade)
Andelar kvinnliga och manliga huvudrollsinnehavare, Nordiska spelfilmer som hade premiär 2012, procent
Andelar kvinnliga och manliga manusförfattare, Nordiska spelfilmer som hade premiär 2012, procent
Andelar kvinnliga och manliga producenter, Nordiska spelfilmer som hade premiär 2012, procent
Andelar kvinnliga och manliga regissörer, Nordiska spelfilmer som hade premiär 2012, procent
Andelar kvinnliga och manliga rektorer (eller motsvarande) vid Nordiska universitet och högskolor 2010
Andelar kvinnliga och manliga studenter på eftergymnasial nivå inom humaniora, 2011
Andelar kvinnliga och manliga studenter på eftergymnasial nivå inom hälsa och omsorg, 2011
Andelar kvinnliga och manliga studenter på eftergymnasial nivå inom lärarutbildning, pedagogik, 2011
Andelar kvinnliga och manliga studenter på eftergymnasial nivå inom naturvetenskapliga ämnen, matematik och data, 2011
Andelar kvinnliga och manliga studenter på eftergymnasial nivå inom samhällsvetenskapliga ämnen, ekonomi och juridik, 2011
Andelar kvinnliga och manliga studenter på eftergymnasial nivå inom teknik, tillverkning och konstruktion, 2011
Andelar kvinnliga och manliga styrelsemedlemmar vid forsknings- och vetenskapsråd 2010
Andelar kvinnor och män av befolkningen i åldern 18–24 med högst grundskoleutbildning som inte utbildar sig vidare, 2013
Andelar kvinnor och män i partiledande ställning, procent, 2014
Andelar kvinnor och män i Riksdagen (Finland, Sverige), Folketinget (Danmark), Stortinget (Norge), Althing (Island) i procent, 2014
Andelar kvinnor och män i undervisning/forskning vid högskola/universitet på B-nivå (forskare mindre seniora än A-nivå men mer seniora än nya doktorer), procent, 2010
Andelar kvinnor och män i undervisning/forskning vid högskola/universitet på C-nivå (den första nivå som nya doktorer normalt rekryteras till) i procent, 2010
Andelar kvinnor och män i undervisning/forskning vid högskola/universitet på D-nivå (antingen doktorander anställda som forskare eller forskare med anställning som normalt inte kräver en doktorsexamen), procent, 2010
Andelar kvinnor och män i vice partiledande ställning, procent, 2014
Andelar kvinnor och män som styrelsemedlemmar i bolagsstyrelser, procent, 2013
Andelar kvinnor och män som styrelseordföranden i bolagsstyrelser, procent, 2013
Andelar kvinnor/män i undervisning/forskning vid högskola/universitet på A-nivå (den högsta nivå där forskning normalt utförs) i procent, 2010
Andelar män och kvinnor som examinerats på universitets- och högskolenivå i åldern 15-74, 2011/2012 Kvinnor:
53,2%
Män:
46,8%
Källa:
Nordisk statistisk årsbok 2013, http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:702003/FULLTEXT01.pdf, s. 74
Antal anmälda våldtäkter per 100 000 invånare, 2010
Antal barn per kvinna i fruktsam ålder, 2012 Antal barn per kvinna:
1,79
Fotnot:
Avrundat från 1793,0

Källa:
Nordisk statistisk årsbok 2013, http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:702003/FULLTEXT01.pdf, s. 41
Antal hälsosamma år från födseln per kön, 2010
Antal kvinnor dödade av en man de haft/har en nära relation till, genomsnitt per år 2004-2013 (Danmark 2008-2011)
Arbetslöshet efter kön och i procent 2012 Kvinnor:
3,1%
Män:
3,3%
Källa:
Nordisk statistisk årsbok 2013, http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:702003/FULLTEXT01.pdf, s. 84
Deltidsarbete bland anställda kvinnor/män ålder 25-64 i Norden 2012, procent
Dödsorsak: cancer per 100 000 personer fördelat på kön, 2011 Kvinnor:
242
Män:
279
Källa:
Nordisk statistisk årsbok 2013, http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:702003/FULLTEXT01.pdf, s. 54
Dödsorsak: hjärt- och kärlsjukdomar, per 100 000 personer fördelat på kön, 2011 Kvinnor:
400
Män:
332
Källa:
Nordisk statistisk årsbok 2013, http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:702003/FULLTEXT01.pdf, s. 54
Dödsorsak: olyckor, per 100 000 personer fördelat på kön, 2011 Kvinnor:
21
Män:
61
Källa:
Nordisk statistisk årsbok 2013, http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:702003/FULLTEXT01.pdf, s. 54
Dödsorsak: självmord, per 100 000 personer fördelat på kön, 2011 Kvinnor:
13
Män:
12
Källa:
Nordisk statistisk årsbok 2013, http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:702003/FULLTEXT01.pdf, s. 54
Förväntad medellivslängd för nyfödda, kön, antal år, 2012
Giftermål och skilsmässa per 1000 invånare, 2012 (omfattar endast relationer i juridisk mening) Giftermål:
4,0
Skilsmässa:
1,9
Källa:
Nordisk statistisk årsbok 2013, http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:702003/FULLTEXT01.pdf, s. 44
Havandeskaps- och föräldrapenning vid graviditet, förlossning och adoption, antal tusental dagar med föräldra- och havandeskapspenning: procent uttagna av män 2012
Havandeskaps- och föräldrapenning vid graviditet, förlossning och adoption, totalt antal tusental dagar med föräldra- och havandeskapspenning 2012
Inkomstskillnad mellan könen, procent, 2012
Personer som röker dagligen per kön och i procent, 2011
Resultat i PISA-undersökningen: läsning, poäng fördelat på kön, 2012
Resultat i PISA-undersökningen: matematik, poäng fördelat på kön, 2012
Resultat i PISA-undersökningen: naturvetetenskap, poäng fördelat på kön, 2012
Risk att hamna i fattigdom efter kön och i procent 2012
Sysselsättningsgrad efter kön och i procent 2011

Färöarna
Händelse Tilläggsinformation
Andelar kvinnliga och manliga chefredaktörer (eller motsvarande) för dagstidningar i Norden 2013/2014 (gratistidningar ej inkluderade)
Andelar kvinnliga och manliga huvudrollsinnehavare, Nordiska spelfilmer som hade premiär 2012, procent
Andelar kvinnliga och manliga manusförfattare, Nordiska spelfilmer som hade premiär 2012, procent
Andelar kvinnliga och manliga producenter, Nordiska spelfilmer som hade premiär 2012, procent
Andelar kvinnliga och manliga regissörer, Nordiska spelfilmer som hade premiär 2012, procent
Andelar kvinnliga och manliga rektorer (eller motsvarande) vid Nordiska universitet och högskolor 2010
Andelar kvinnliga och manliga studenter på eftergymnasial nivå inom humaniora, 2011 Kvinnor:
14,9%
Män:
4,4%
Källa:
State of the Nordic Region 2013, http://www.nordregio.se/en/Publications/Publications-2014/State-of-the-Nordic-Region-2013/, s. 59
Andelar kvinnliga och manliga studenter på eftergymnasial nivå inom hälsa och omsorg, 2011
Andelar kvinnliga och manliga studenter på eftergymnasial nivå inom lärarutbildning, pedagogik, 2011 Kvinnor:
62,6%
Män:
19,2%
Källa:
State of the Nordic Region 2013, http://www.nordregio.se/en/Publications/Publications-2014/State-of-the-Nordic-Region-2013/, s. 59
Andelar kvinnliga och manliga studenter på eftergymnasial nivå inom naturvetenskapliga ämnen, matematik och data, 2011 Kvinnor:
6,1%
Män:
18,8%
Källa:
State of the Nordic Region 2013, http://www.nordregio.se/en/Publications/Publications-2014/State-of-the-Nordic-Region-2013/, s. 59
Andelar kvinnliga och manliga studenter på eftergymnasial nivå inom samhällsvetenskapliga ämnen, ekonomi och juridik, 2011 Kvinnor:
16,4%
Män:
17,7%
Källa:
State of the Nordic Region 2013, http://www.nordregio.se/en/Publications/Publications-2014/State-of-the-Nordic-Region-2013/, s. 59
Andelar kvinnliga och manliga studenter på eftergymnasial nivå inom teknik, tillverkning och konstruktion, 2011 Kvinnor:
0,0%
Män:
0,0%
Källa:
State of the Nordic Region 2013, http://www.nordregio.se/en/Publications/Publications-2014/State-of-the-Nordic-Region-2013/, s. 59
Andelar kvinnliga och manliga styrelsemedlemmar vid forsknings- och vetenskapsråd 2010
Andelar kvinnor och män av befolkningen i åldern 18–24 med högst grundskoleutbildning som inte utbildar sig vidare, 2013
Andelar kvinnor och män i partiledande ställning, procent, 2014
Andelar kvinnor och män i Riksdagen (Finland, Sverige), Folketinget (Danmark), Stortinget (Norge), Althing (Island) i procent, 2014
Andelar kvinnor och män i undervisning/forskning vid högskola/universitet på B-nivå (forskare mindre seniora än A-nivå men mer seniora än nya doktorer), procent, 2010
Andelar kvinnor och män i undervisning/forskning vid högskola/universitet på C-nivå (den första nivå som nya doktorer normalt rekryteras till) i procent, 2010
Andelar kvinnor och män i undervisning/forskning vid högskola/universitet på D-nivå (antingen doktorander anställda som forskare eller forskare med anställning som normalt inte kräver en doktorsexamen), procent, 2010
Andelar kvinnor och män i vice partiledande ställning, procent, 2014
Andelar kvinnor och män som styrelsemedlemmar i bolagsstyrelser, procent, 2013
Andelar kvinnor och män som styrelseordföranden i bolagsstyrelser, procent, 2013
Andelar kvinnor/män i undervisning/forskning vid högskola/universitet på A-nivå (den högsta nivå där forskning normalt utförs) i procent, 2010
Andelar män och kvinnor som examinerats på universitets- och högskolenivå i åldern 15-74, 2011/2012
Antal anmälda våldtäkter per 100 000 invånare, 2010
Antal barn per kvinna i fruktsam ålder, 2012 Antal barn per kvinna:
2,53
Fotnot:
Avrundat från 2527,2

Källa:
Nordisk statistisk årsbok 2013, http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:702003/FULLTEXT01.pdf, s. 41
Antal hälsosamma år från födseln per kön, 2010
Antal kvinnor dödade av en man de haft/har en nära relation till, genomsnitt per år 2004-2013 (Danmark 2008-2011)
Arbetslöshet efter kön och i procent 2012 Kvinnor:
7,8%
Män:
6,6%
Källa:
Nordisk statistisk årsbok 2013, http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:702003/FULLTEXT01.pdf, s. 84
Deltidsarbete bland anställda kvinnor/män ålder 25-64 i Norden 2012, procent
Dödsorsak: cancer per 100 000 personer fördelat på kön, 2011 Kvinnor:
201
Män:
182
Källa:
Nordisk statistisk årsbok 2013, http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:702003/FULLTEXT01.pdf, s. 54
Dödsorsak: hjärt- och kärlsjukdomar, per 100 000 personer fördelat på kön, 2011 Kvinnor:
244
Män:
261
Källa:
Nordisk statistisk årsbok 2013, http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:702003/FULLTEXT01.pdf, s. 54
Dödsorsak: olyckor, per 100 000 personer fördelat på kön, 2011 Kvinnor:
13
Män:
63
Källa:
Nordisk statistisk årsbok 2013, http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:702003/FULLTEXT01.pdf, s. 54
Dödsorsak: självmord, per 100 000 personer fördelat på kön, 2011 Kvinnor:
1
Män:
8
Källa:
Nordisk statistisk årsbok 2013, http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:702003/FULLTEXT01.pdf, s. 54
Förväntad medellivslängd för nyfödda, kön, antal år, 2012 Kvinnor:
84,6
Män:
79,6
Källa:
Nordisk statistisk årsbok 2013, http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:702003/FULLTEXT01.pdf, s. 37
Giftermål och skilsmässa per 1000 invånare, 2012 (omfattar endast relationer i juridisk mening) Giftermål:
4,3
Skilsmässa:
1,6
Källa:
Nordisk statistisk årsbok 2013, http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:702003/FULLTEXT01.pdf, s. 44
Havandeskaps- och föräldrapenning vid graviditet, förlossning och adoption, antal tusental dagar med föräldra- och havandeskapspenning: procent uttagna av män 2012
Havandeskaps- och föräldrapenning vid graviditet, förlossning och adoption, totalt antal tusental dagar med föräldra- och havandeskapspenning 2012
Inkomstskillnad mellan könen, procent, 2012
Personer som röker dagligen per kön och i procent, 2011 Kvinnor:
25%
Män:
27%
Källa:
Nordisk statistisk årsbok 2013, http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:702003/FULLTEXT01.pdf, s. 57
Resultat i PISA-undersökningen: läsning, poäng fördelat på kön, 2012
Resultat i PISA-undersökningen: matematik, poäng fördelat på kön, 2012
Resultat i PISA-undersökningen: naturvetetenskap, poäng fördelat på kön, 2012
Risk att hamna i fattigdom efter kön och i procent 2012
Sysselsättningsgrad efter kön och i procent 2011

Grönland
Händelse Tilläggsinformation
Andelar kvinnliga och manliga chefredaktörer (eller motsvarande) för dagstidningar i Norden 2013/2014 (gratistidningar ej inkluderade)
Andelar kvinnliga och manliga huvudrollsinnehavare, Nordiska spelfilmer som hade premiär 2012, procent
Andelar kvinnliga och manliga manusförfattare, Nordiska spelfilmer som hade premiär 2012, procent
Andelar kvinnliga och manliga producenter, Nordiska spelfilmer som hade premiär 2012, procent
Andelar kvinnliga och manliga regissörer, Nordiska spelfilmer som hade premiär 2012, procent
Andelar kvinnliga och manliga rektorer (eller motsvarande) vid Nordiska universitet och högskolor 2010
Andelar kvinnliga och manliga studenter på eftergymnasial nivå inom humaniora, 2011 Kvinnor:
21,0%
Män:
29,2%
Källa:
State of the Nordic Region 2013, http://www.nordregio.se/en/Publications/Publications-2014/State-of-the-Nordic-Region-2013/, s. 59
Andelar kvinnliga och manliga studenter på eftergymnasial nivå inom hälsa och omsorg, 2011 Kvinnor:
7,3%
Män:
3,4%
Källa:
State of the Nordic Region 2013, http://www.nordregio.se/en/Publications/Publications-2014/State-of-the-Nordic-Region-2013/, s. 59
Andelar kvinnliga och manliga studenter på eftergymnasial nivå inom lärarutbildning, pedagogik, 2011 Kvinnor:
54,9%
Män:
32,0%
Källa:
State of the Nordic Region 2013, http://www.nordregio.se/en/Publications/Publications-2014/State-of-the-Nordic-Region-2013/, s. 59
Andelar kvinnliga och manliga studenter på eftergymnasial nivå inom naturvetenskapliga ämnen, matematik och data, 2011 Kvinnor:
0,0%
Män:
0,0%
Källa:
State of the Nordic Region 2013, http://www.nordregio.se/en/Publications/Publications-2014/State-of-the-Nordic-Region-2013/, s. 59
Andelar kvinnliga och manliga studenter på eftergymnasial nivå inom samhällsvetenskapliga ämnen, ekonomi och juridik, 2011 Kvinnor:
8,0%
Män:
16,9%
Källa:
State of the Nordic Region 2013, http://www.nordregio.se/en/Publications/Publications-2014/State-of-the-Nordic-Region-2013/, s. 59
Andelar kvinnliga och manliga studenter på eftergymnasial nivå inom teknik, tillverkning och konstruktion, 2011 Kvinnor:
1,3%
Män:
6,2%
Källa:
State of the Nordic Region 2013, http://www.nordregio.se/en/Publications/Publications-2014/State-of-the-Nordic-Region-2013/, s. 59
Andelar kvinnliga och manliga styrelsemedlemmar vid forsknings- och vetenskapsråd 2010
Andelar kvinnor och män av befolkningen i åldern 18–24 med högst grundskoleutbildning som inte utbildar sig vidare, 2013
Andelar kvinnor och män i partiledande ställning, procent, 2014
Andelar kvinnor och män i Riksdagen (Finland, Sverige), Folketinget (Danmark), Stortinget (Norge), Althing (Island) i procent, 2014
Andelar kvinnor och män i undervisning/forskning vid högskola/universitet på B-nivå (forskare mindre seniora än A-nivå men mer seniora än nya doktorer), procent, 2010
Andelar kvinnor och män i undervisning/forskning vid högskola/universitet på C-nivå (den första nivå som nya doktorer normalt rekryteras till) i procent, 2010
Andelar kvinnor och män i undervisning/forskning vid högskola/universitet på D-nivå (antingen doktorander anställda som forskare eller forskare med anställning som normalt inte kräver en doktorsexamen), procent, 2010
Andelar kvinnor och män i vice partiledande ställning, procent, 2014
Andelar kvinnor och män som styrelsemedlemmar i bolagsstyrelser, procent, 2013
Andelar kvinnor och män som styrelseordföranden i bolagsstyrelser, procent, 2013
Andelar kvinnor/män i undervisning/forskning vid högskola/universitet på A-nivå (den högsta nivå där forskning normalt utförs) i procent, 2010
Andelar män och kvinnor som examinerats på universitets- och högskolenivå i åldern 15-74, 2011/2012 Kvinnor:
74,7%
Män:
25,3%
Källa:
Nordisk statistisk årsbok 2013, http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:702003/FULLTEXT01.pdf, s. 74
Antal anmälda våldtäkter per 100 000 invånare, 2010
Antal barn per kvinna i fruktsam ålder, 2012 Antal barn per kvinna:
1,99
Fotnot:
Avrundat från 1985,9

Källa:
Nordisk statistisk årsbok 2013, http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:702003/FULLTEXT01.pdf, s. 41
Antal hälsosamma år från födseln per kön, 2010
Antal kvinnor dödade av en man de haft/har en nära relation till, genomsnitt per år 2004-2013 (Danmark 2008-2011)
Arbetslöshet efter kön och i procent 2012 Kvinnor:
9,7%
Män:
9,2%
Källa:
Nordisk statistisk årsbok 2013, http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:702003/FULLTEXT01.pdf, s. 84
Deltidsarbete bland anställda kvinnor/män ålder 25-64 i Norden 2012, procent
Dödsorsak: cancer per 100 000 personer fördelat på kön, 2011 Kvinnor:
227
Män:
208
Källa:
Nordisk statistisk årsbok 2013, http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:702003/FULLTEXT01.pdf, s. 54
Dödsorsak: hjärt- och kärlsjukdomar, per 100 000 personer fördelat på kön, 2011 Kvinnor:
136
Män:
131
Källa:
Nordisk statistisk årsbok 2013, http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:702003/FULLTEXT01.pdf, s. 54
Dödsorsak: olyckor, per 100 000 personer fördelat på kön, 2011 Kvinnor:
38
Män:
60
Källa:
Nordisk statistisk årsbok 2013, http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:702003/FULLTEXT01.pdf, s. 54
Dödsorsak: självmord, per 100 000 personer fördelat på kön, 2011 Kvinnor:
27
Män:
100
Källa:
Nordisk statistisk årsbok 2013, http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:702003/FULLTEXT01.pdf, s. 54
Förväntad medellivslängd för nyfödda, kön, antal år, 2012 Kvinnor:
73,0
Män:
68,3
Källa:
Nordisk statistisk årsbok 2013, http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:702003/FULLTEXT01.pdf, s. 37
Giftermål och skilsmässa per 1000 invånare, 2012 (omfattar endast relationer i juridisk mening)
Havandeskaps- och föräldrapenning vid graviditet, förlossning och adoption, antal tusental dagar med föräldra- och havandeskapspenning: procent uttagna av män 2012
Havandeskaps- och föräldrapenning vid graviditet, förlossning och adoption, totalt antal tusental dagar med föräldra- och havandeskapspenning 2012
Inkomstskillnad mellan könen, procent, 2012
Personer som röker dagligen per kön och i procent, 2011
Resultat i PISA-undersökningen: läsning, poäng fördelat på kön, 2012
Resultat i PISA-undersökningen: matematik, poäng fördelat på kön, 2012
Resultat i PISA-undersökningen: naturvetetenskap, poäng fördelat på kön, 2012
Risk att hamna i fattigdom efter kön och i procent 2012
Sysselsättningsgrad efter kön och i procent 2011

Norden
Händelse Tilläggsinformation
Andelar kvinnliga och manliga chefredaktörer (eller motsvarande) för dagstidningar i Norden 2013/2014 (gratistidningar ej inkluderade)
Andelar kvinnliga och manliga huvudrollsinnehavare, Nordiska spelfilmer som hade premiär 2012, procent Kvinnor:
36%
Män:
64%
Källa:
Martinsson, Terese. Beyond the habitual, bachelor thesis, University of Gothenburg, 2014.
Andelar kvinnliga och manliga manusförfattare, Nordiska spelfilmer som hade premiär 2012, procent Kvinnor:
20%
Män:
80%
Källa:
Martinsson, Terese. Beyond the habitual, bachelor thesis, University of Gothenburg, 2014
Andelar kvinnliga och manliga producenter, Nordiska spelfilmer som hade premiär 2012, procent Kvinnor:
31%
Män:
69%
Källa:
Martinsson, Terese. Beyond the habitual, bachelor thesis, University of Gothenburg, 2014
Andelar kvinnliga och manliga regissörer, Nordiska spelfilmer som hade premiär 2012, procent Kvinnor:
15%
Män:
85%
Källa:
Martinsson, Terese. Beyond the habitual, bachelor thesis, University of Gothenburg, 2014
Andelar kvinnliga och manliga rektorer (eller motsvarande) vid Nordiska universitet och högskolor 2010
Andelar kvinnliga och manliga studenter på eftergymnasial nivå inom humaniora, 2011
Andelar kvinnliga och manliga studenter på eftergymnasial nivå inom hälsa och omsorg, 2011
Andelar kvinnliga och manliga studenter på eftergymnasial nivå inom lärarutbildning, pedagogik, 2011
Andelar kvinnliga och manliga studenter på eftergymnasial nivå inom naturvetenskapliga ämnen, matematik och data, 2011
Andelar kvinnliga och manliga studenter på eftergymnasial nivå inom samhällsvetenskapliga ämnen, ekonomi och juridik, 2011
Andelar kvinnliga och manliga studenter på eftergymnasial nivå inom teknik, tillverkning och konstruktion, 2011
Andelar kvinnliga och manliga styrelsemedlemmar vid forsknings- och vetenskapsråd 2010
Andelar kvinnor och män av befolkningen i åldern 18–24 med högst grundskoleutbildning som inte utbildar sig vidare, 2013
Andelar kvinnor och män i partiledande ställning, procent, 2014
Andelar kvinnor och män i Riksdagen (Finland, Sverige), Folketinget (Danmark), Stortinget (Norge), Althing (Island) i procent, 2014
Andelar kvinnor och män i undervisning/forskning vid högskola/universitet på B-nivå (forskare mindre seniora än A-nivå men mer seniora än nya doktorer), procent, 2010
Andelar kvinnor och män i undervisning/forskning vid högskola/universitet på C-nivå (den första nivå som nya doktorer normalt rekryteras till) i procent, 2010
Andelar kvinnor och män i undervisning/forskning vid högskola/universitet på D-nivå (antingen doktorander anställda som forskare eller forskare med anställning som normalt inte kräver en doktorsexamen), procent, 2010
Andelar kvinnor och män i vice partiledande ställning, procent, 2014
Andelar kvinnor och män som styrelsemedlemmar i bolagsstyrelser, procent, 2013
Andelar kvinnor och män som styrelseordföranden i bolagsstyrelser, procent, 2013
Andelar kvinnor/män i undervisning/forskning vid högskola/universitet på A-nivå (den högsta nivå där forskning normalt utförs) i procent, 2010
Andelar män och kvinnor som examinerats på universitets- och högskolenivå i åldern 15-74, 2011/2012
Antal anmälda våldtäkter per 100 000 invånare, 2010
Antal barn per kvinna i fruktsam ålder, 2012
Antal hälsosamma år från födseln per kön, 2010
Antal kvinnor dödade av en man de haft/har en nära relation till, genomsnitt per år 2004-2013 (Danmark 2008-2011)
Arbetslöshet efter kön och i procent 2012
Deltidsarbete bland anställda kvinnor/män ålder 25-64 i Norden 2012, procent
Dödsorsak: cancer per 100 000 personer fördelat på kön, 2011
Dödsorsak: hjärt- och kärlsjukdomar, per 100 000 personer fördelat på kön, 2011
Dödsorsak: olyckor, per 100 000 personer fördelat på kön, 2011
Dödsorsak: självmord, per 100 000 personer fördelat på kön, 2011
Förväntad medellivslängd för nyfödda, kön, antal år, 2012
Giftermål och skilsmässa per 1000 invånare, 2012 (omfattar endast relationer i juridisk mening)
Havandeskaps- och föräldrapenning vid graviditet, förlossning och adoption, antal tusental dagar med föräldra- och havandeskapspenning: procent uttagna av män 2012
Havandeskaps- och föräldrapenning vid graviditet, förlossning och adoption, totalt antal tusental dagar med föräldra- och havandeskapspenning 2012
Inkomstskillnad mellan könen, procent, 2012
Personer som röker dagligen per kön och i procent, 2011
Resultat i PISA-undersökningen: läsning, poäng fördelat på kön, 2012
Resultat i PISA-undersökningen: matematik, poäng fördelat på kön, 2012
Resultat i PISA-undersökningen: naturvetetenskap, poäng fördelat på kön, 2012
Risk att hamna i fattigdom efter kön och i procent 2012
Sysselsättningsgrad efter kön och i procent 2011

EU/Europa
Händelse Tilläggsinformation
Andelar kvinnliga och manliga chefredaktörer (eller motsvarande) för dagstidningar i Norden 2013/2014 (gratistidningar ej inkluderade)
Andelar kvinnliga och manliga huvudrollsinnehavare, Nordiska spelfilmer som hade premiär 2012, procent
Andelar kvinnliga och manliga manusförfattare, Nordiska spelfilmer som hade premiär 2012, procent
Andelar kvinnliga och manliga producenter, Nordiska spelfilmer som hade premiär 2012, procent
Andelar kvinnliga och manliga regissörer, Nordiska spelfilmer som hade premiär 2012, procent
Andelar kvinnliga och manliga rektorer (eller motsvarande) vid Nordiska universitet och högskolor 2010
Andelar kvinnliga och manliga studenter på eftergymnasial nivå inom humaniora, 2011 Kvinnor:
14,2%
Män:
9,3%
Fotnot:
EU-27

Källa:
State of the Nordic Region 2013, http://www.nordregio.se/en/Publications/Publications-2014/State-of-the-Nordic-Region-2013/, s. 59
Andelar kvinnliga och manliga studenter på eftergymnasial nivå inom hälsa och omsorg, 2011 Kvinnor:
18,8%
Män:
8,2%
Fotnot:
EU-27

Källa:
State of the Nordic Region 2013, http://www.nordregio.se/en/Publications/Publications-2014/State-of-the-Nordic-Region-2013/, s. 59
Andelar kvinnliga och manliga studenter på eftergymnasial nivå inom lärarutbildning, pedagogik, 2011 Kvinnor:
11,4%
Män:
4,4%
Fotnot:
EU-27

Källa:
State of the Nordic Region 2013, http://www.nordregio.se/en/Publications/Publications-2014/State-of-the-Nordic-Region-2013/, s. 59
Andelar kvinnliga och manliga studenter på eftergymnasial nivå inom naturvetenskapliga ämnen, matematik och data, 2011 Kvinnor:
7,0%
Män:
14,3%
Fotnot:
EU-27

Källa:
State of the Nordic Region 2013, http://www.nordregio.se/en/Publications/Publications-2014/State-of-the-Nordic-Region-2013/, s. 59
Andelar kvinnliga och manliga studenter på eftergymnasial nivå inom samhällsvetenskapliga ämnen, ekonomi och juridik, 2011 Kvinnor:
35,0%
Män:
31,1%
Fotnot:
EU-27

Källa:
State of the Nordic Region 2013, http://www.nordregio.se/en/Publications/Publications-2014/State-of-the-Nordic-Region-2013/, s. 59§
Andelar kvinnliga och manliga studenter på eftergymnasial nivå inom teknik, tillverkning och konstruktion, 2011 Kvinnor:
7,0%
Män:
24,9%
Fotnot:
EU-27

Källa:
State of the Nordic Region 2013, http://www.nordregio.se/en/Publications/Publications-2014/State-of-the-Nordic-Region-2013/, s. 59
Andelar kvinnliga och manliga styrelsemedlemmar vid forsknings- och vetenskapsråd 2010
Andelar kvinnor och män av befolkningen i åldern 18–24 med högst grundskoleutbildning som inte utbildar sig vidare, 2013 Kvinnor:
10,2%
Män:
13,6%
Fotnot:
EU-28 Rubrik från Basic figures on the EU First quarter 2014, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-GL-14-001/EN/KS-GL-14-001-EN.PDF

Källa:
Basic figures on the EU Second quarter 2014, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-GL-14-002/EN/KS-GL-14-002-EN.PDF
Andelar kvinnor och män i partiledande ställning, procent, 2014 Kvinnor:
13% (19/125)
Män:
87% (106/125)
Fotnot:
EU-28

Källa:
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-decision-making/database/politics/political-parties/index_en.htm
Andelar kvinnor och män i Riksdagen (Finland, Sverige), Folketinget (Danmark), Stortinget (Norge), Althing (Island) i procent, 2014 Kvinnor:
28%
Män:
72%
Fotnot:
EU-28

Källa:
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-decision-making/database/politics/national-parliaments/index_en.htm
Andelar kvinnor och män i undervisning/forskning vid högskola/universitet på B-nivå (forskare mindre seniora än A-nivå men mer seniora än nya doktorer), procent, 2010 Kvinnor:
37%
Män:
63%
Fotnot:
EU-27

Källa:
She figures 2012 (European Commission), http://ec.europa.eu/research/science-society/document_library/pdf_06/she-figures-2012_en.pdf, s. 90 (definition på s. 87)
Andelar kvinnor och män i undervisning/forskning vid högskola/universitet på C-nivå (den första nivå som nya doktorer normalt rekryteras till) i procent, 2010 Kvinnor:
44%
Män:
56%
Fotnot:
EU-27

Källa:
She figures 2012 (European Commission), http://ec.europa.eu/research/science-society/document_library/pdf_06/she-figures-2012_en.pdf, s. 90 (definition på s. 87)
Andelar kvinnor och män i undervisning/forskning vid högskola/universitet på D-nivå (antingen doktorander anställda som forskare eller forskare med anställning som normalt inte kräver en doktorsexamen), procent, 2010 Kvinnor:
46%
Män:
54%
Fotnot:
EU-27

Källa:
She figures 2012 (European Commission), http://ec.europa.eu/research/science-society/document_library/pdf_06/she-figures-2012_en.pdf, s. 90 (definition på s. 87)
Andelar kvinnor och män i vice partiledande ställning, procent, 2014 Kvinnor:
33% (57/116)
Män:
67% (59/167)
Fotnot:
EU-28

Källa:
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-decision-making/database/politics/political-parties/index_en.htm
Andelar kvinnor och män som styrelsemedlemmar i bolagsstyrelser, procent, 2013 Kvinnor:
18%
Män:
82%
Fotnot:
EU-28

Källa:
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-decision-making/database/business-finance/supervisory-board-board-directors/index_en.htm
Andelar kvinnor och män som styrelseordföranden i bolagsstyrelser, procent, 2013 Kvinnor:
5%
Män:
95%
Fotnot:
EU-28

Källa:
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-decision-making/database/business-finance/supervisory-board-board-directors/index_en.htm
Andelar kvinnor/män i undervisning/forskning vid högskola/universitet på A-nivå (den högsta nivå där forskning normalt utförs) i procent, 2010 Kvinnor:
20%
Män:
80%
Fotnot:
EU-27

Källa:
She figures 2012 (European Commission), http://ec.europa.eu/research/science-society/document_library/pdf_06/she-figures-2012_en.pdf, s. 90 (definition på s. 87)
Andelar män och kvinnor som examinerats på universitets- och högskolenivå i åldern 15-74, 2011/2012
Antal anmälda våldtäkter per 100 000 invånare, 2010
Antal barn per kvinna i fruktsam ålder, 2012
Antal hälsosamma år från födseln per kön, 2010 Kvinnor:
62,6
Män:
61,7
Fotnot:
EU-27

Källa:
Key figures on Europa, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-EI-13-001/EN/KS-EI-13-001-EN.PDF, s. 53
Antal kvinnor dödade av en man de haft/har en nära relation till, genomsnitt per år 2004-2013 (Danmark 2008-2011)
Arbetslöshet efter kön och i procent 2012 Kvinnor:
10,6%
Män:
10,5%
Fotnot:
EU-27

Källa:
Nordisk statistisk årsbok 2013, http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:702003/FULLTEXT01.pdf, s. 84
Deltidsarbete bland anställda kvinnor/män ålder 25-64 i Norden 2012, procent
Dödsorsak: cancer per 100 000 personer fördelat på kön, 2011
Dödsorsak: hjärt- och kärlsjukdomar, per 100 000 personer fördelat på kön, 2011
Dödsorsak: olyckor, per 100 000 personer fördelat på kön, 2011
Dödsorsak: självmord, per 100 000 personer fördelat på kön, 2011
Förväntad medellivslängd för nyfödda, kön, antal år, 2012
Giftermål och skilsmässa per 1000 invånare, 2012 (omfattar endast relationer i juridisk mening)
Havandeskaps- och föräldrapenning vid graviditet, förlossning och adoption, antal tusental dagar med föräldra- och havandeskapspenning: procent uttagna av män 2012
Havandeskaps- och föräldrapenning vid graviditet, förlossning och adoption, totalt antal tusental dagar med föräldra- och havandeskapspenning 2012
Inkomstskillnad mellan könen, procent, 2012
Personer som röker dagligen per kön och i procent, 2011
Resultat i PISA-undersökningen: läsning, poäng fördelat på kön, 2012
Resultat i PISA-undersökningen: matematik, poäng fördelat på kön, 2012
Resultat i PISA-undersökningen: naturvetetenskap, poäng fördelat på kön, 2012
Risk att hamna i fattigdom efter kön och i procent 2012 Kvinnor:
17,6%
Män:
16,3%
Fotnot:
EU-28

Källa:
Basic figures on the EU, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-GL-14-002/EN/KS-GL-14-002-EN.PDF
Sysselsättningsgrad efter kön och i procent 2011 Kvinnor:
58,5%
Män:
70,1%
Fotnot:
EU-27

Källa:
Key figures on Europa, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-EI-13-001/EN/KS-EI-13-001-EN.PDF, s. 75

Logotyp för Norden Logotyp för Nationella sekretariatet för genusforskning Logotyp för Göteborgs universitet