Pohjoismainen tasa-arvorahasto

Pohjoismaiden ministerineuvoston tasa-arvorahaston kautta rahoitetaan hankkeita, joissa vähintään kolme organisaatiota vähintään kolmesta eri Pohjoismaasta tekee yhteistyötä tasa-arvon edistämiseksi. Yhteistyön ansiosta tietämys kasvaa ja leviää eri puolille Pohjoismaita. Sen avulla löydämme yhteisiä ratkaisuja ja opimme toisiltamme.

Vuodesta 2013 lähtien varoja on myönnetty noin 40 hankkeelle. Hankkeista saadaan moninaisia tuloksia, kuten esimerkiksi koulutusaineistoa, poliittisia ehdotuksia ja uusia pohjoismaisia verkostoja.

NIKK hallinnoi rahastoa Pohjoismaiden ministerineuvoston toimeksiannosta.

Näillä sivuilla on tietoa ajankohtaisista hakukierroksista ja hakuohjeet.

Uusi hakukierros

Pohjoismaisen tasa-arvorahaston vuoden 2018 hakukierros käynnistyy 1. maaliskuuta. Hakemuksia otetaan vastaan 31. maaliskuuta asti sähköisellä lomakkeella, joka löytyy hakukauden ajan nikk.no-verkkosivuilta. Hakemuksia voi lähettää skandinaavisilla kielillä ja englanniksi.

Rahaston tavoitteena on edistää pohjoismaista tasa-arvoyhteistyötä Pohjoismaiden tasa-arvoministerien yhteistyöohjelman ja sen painopisteiden pohjalta. Tasa-arvoalan pohjoismaisen yhteistyöohjelman painopisteinä vuosina 2015–2018 ovat julkinen tila, hyvinvointi ja innovaatio sekä kestävä kehitys erityisesti monimuotoisuuden näkökulmasta ja miesten ja poikien aktiivinen osallistuminen tasa-arvotyöhön.

Tutustu hakemusten suuntaviivoihin englanniksi.

Tilaa uutiskirjeemme, niin saat Pohjoismaisen tasa-arvorahaston viimeisimmät uutiset suoraan sähköpostiisi.

Suuntaviivat

Suuntaviivat pohjautuvat Pohjoismaiden tasa-arvoministerien 23. kesäkuuta 2013 tekemiin tasa-arvorahastoa koskeviin päätöksiin, jotka tasa-arvoasiain virkamieskomitea vahvisti viimeksi 1. joulukuuta 2015. Suuntaviivoissa määritellään, mitä Pohjoismaiden ministerineuvosto hankkeilta ja hakijoilta odottaa.

Siirry suoraan kohtaan:

1. Tavoite ja kriteerit
2. Toimintaa ja hakijoita koskevat ehdot
3. Rajoitukset
4. Hakemus ja määräajat
5. Päätös, sopimus ja raportointi


1. Tavoite ja kriteerit

Rahaston tavoitteena on edistää pohjoismaista tasa-arvoyhteistyötä Pohjoismaiden tasa-arvoministerien yhteistyöohjelman ja sen painopisteiden pohjalta.

Määrärahoja myönnetään hankkeille, jotka tuottavat sekä pohjoismaista hyötyä että tasa-arvopoliittista lisäarvoa. Hakemuksessa tulee ilmoittaa, sisällytetäänkö siihen seuraavat näkökulmat:

 • Kestävä kehitys (ks. kestävän kehityksen strategia, www.norden.org)
 • Lapset ja nuoret (ks. lapsi- ja nuorisoyhteistyön strategia, www.norden.org)

Tasa-arvorahasto rahoittaa toimintaa, joka käynnistyy määrärahojen myöntämisvuonna ja päättyy kahden vuoden sisällä sopimuksen allekirjoittamisesta. Rahoitusta ei myönnetä ennen hakuajan päättymistä käynnistyneeseen toimintaan.

Hakemuksessa tulee ilmoittaa, täytetäänkö seuraavat ehdot ja osatekijät. Hakemukset myös arvioidaan näiden toteutumisen perusteella:

a) Pohjoismainen hyöty

Pohjoismainen hyöty:

 • on toimintaa, jolla saavutetaan selkeitä myönteisiä vaikutuksia pohjoismaisen yhteistyön kautta
 • ilmentää ja kehittää pohjoismaista yhteenkuuluvuutta
 • parantaa pohjoismaista osaamista tai kilpailukykyä.


b) Tasa-arvopoliittinen lisäarvo

Toiminta tuo tasa-arvopoliittista lisäarvoa edistämällä

 • naisten ja miesten yhtäläisiä mahdollisuuksia hoivaan, valtaan ja vaikuttamiseen
 • tasa-arvopoliittisen työn menetelmien, mallien, osaamisen ja/tai resurssien yhteistä kehittämistä ja/tai niihin liittyvää kokemustenvaihtoa
 • pohjoismaista tasa-arvoyhteistyötä vahvistavaa infrastruktuuria.

c) Tasa-arvoalan pohjoismaisen yhteistyöohjelman painopisteet

Vuosien 2015–2018 yhteistyöohjelmassa on seuraavat painopisteet:

 • julkinen tila
 • hyvinvointi ja innovaatio

Yhteistyöohjelman horisontaaliset teemat ovat:

 • kestävä kehitys erityisesti monimuotoisuuden näkökulmasta
 • miesten ja poikien aktiivinen osallistuminen tasa-arvotyöhön

Täältä löydät lisätietoa ajankohtaisista painopisteistä.

d) Kestävyysajattelu

Kestävyysajattelussa tarkastellaan, voidaanko hankkeen tuloksilla ja toimilla olettaa saavutettavan pysyviä vaikutuksia ja tuloksia. Esimerkkeinä voidaan mainita rakenteet ja tuotteet, jotka jäävät elämään hankkeen päätyttyä, kuten verkostot, verkkosivut ja raportit.

e) Kohtuullinen budjetti

Organisaation määrärahahakemukseen tulee sisältyä budjetti, josta käy ilmi oma rahoitusosuus ja/tai muut rahoituslähteet. Tämän rahoitusosuuden tulee olla vähintään 20 prosenttia budjetista. Oma rahoitus ja/tai muut rahoituslähteet voivat koostua esimerkiksi sponsoroinnista tai muista rahallisista tuista, vapaaehtoistyöstä, osallistujamaksuista tai epäsuorista kustannuksista.

Tasa-arvorahastosta voi hakea 50 000–500 000 Tanskan kruunun (DKK) suuruista rahoitusta.

Hakemukseen liitetään budjetti, jossa kaikki budjettikohdat ilmoitetaan Tanskan kruunuissa, mukaan lukien haettava kokonaissumma. Budjetista tulee ilmetä oma rahoitus ja kokonaisrahoitus. Budjetista tulee selvästi käydä ilmi, mitä kokonaisbudjetin kustannuksia haettujen määrärahojen on tarkoitus kattaa. Määrärahoja ei myönnetä tilintarkastukseen eikä matkakuluihin (poikkeuksena vapaaehtoisjärjestöjen edustajien ja kutsuttujen puhujien matkakustannukset).

Tukea ei myöskään myönnetä epäsuoriin kustannuksiin, kuten tukitoimintojen palkka- ja muihin käyttökustannuksiin (esim. vuokra, sähkö, IT-toiminnot).

Määrärahoja ei myönnetä

 • toimintaan, jota MR-JÄM tai Pohjoismaiden ministerineuvosto jo rahoittaa kokonaan tai osittain
 • hankkeelle, joka ei toimita Tanskan kruunuissa laadittua budjettia
 • toimintaan, jonka tavoitteena on taloudellinen voitto tai vastaava hyöty hakijalle.

Hankkeille voidaan myöntää haettua alhaisempi summa ja/tai rahoitusta osaan hakemuksesta.

Toimintaa ja hakijoita koskevat ehdot

Tukea myönnetään

 • pohjoismaisten tilaisuuksien järjestämiseen
 • selvityksiin
 • verkostoitumiseen
 • hankkeisiin
 • vapaaehtoisjärjestöjen osallistumiskuluihin pohjoismaisiin tai kansainvälisiin konferensseihin/kursseihin/kokouksiin.

Tasa-arvorahastolla on laaja kohderyhmä ja haut ovat avoimia eri toimijoille ja järjestöille, kuten:

 • vapaaehtoisjärjestöille (kansalaisjärjestöille)
 • verkostoille
 • viranomaisille ja muille julkisyhteisöille (esim. kunnille ja yliopistoille)
 • muille ei-kaupallisille toimijoille
 • yrityksille (pk-yritykset)

Kussakin hankkeessa on oltava mukana vähintään kolme Pohjoismaata, joihin lasketaan myös Ahvenanmaa, Färsaaret ja Grönlanti. Lisäksi voidaan myöntää määrärahoja lähialueet kattavaan toimintaan eli yhteistyöhön Viron, Latvian, Liettuan ja Luoteis-Venäjän kanssa. Tällöin hankkeeseen tulee osallistua vähintään kaksi Pohjoismaata. Päähakijan tulee olla Islannista, Norjasta, Ruotsista, Suomesta, Tanskasta, Ahvenanmaalta, Färsaarilta tai Grönlannista.

Rajoitukset

Määrärahoja ei myönnetä

 • toimintaan, jota MR-JÄM tai Pohjoismaiden ministerineuvosto jo rahoittaa kokonaan tai osittain
 • hankkeelle, joka toimittaa budjetin muussa valuutassa kuin Tanskan kruunuissa
 • hakuajan päättymisen jälkeen toimitetuille hakemuksille
 • puutteellisille hakemuksille (kaikkia pakollisia kenttiä ei ole täytetty tai hakemuksesta puuttuu liitteitä)
 • poliittisten puolueiden organisaatioille
 • yksityishenkilöiden hakemuksille
 • toimintaan, jonka tavoitteena on taloudellinen voitto tai vastaava hyöty hakijalle.

Hakemus ja määräajat

Sähköinen hakemuslomake täytetään norjaksi, ruotsiksi, tanskaksi tai englanniksi NIKKin verkkosivuilla osoitteessa www.nikk.no. Hakemuslomake julkaistaan osoitteessa www.nikk.no noin kuukausi ennen viimeistä hakupäivää.

Hakemukseen tulee liittää suunnitellun toiminnan aikataulu ja budjetti. Hakemuksessa tulee ilmoittaa yksi hakijoista päävastuutahona.

Päätös, sopimus ja raportointi

NIKK ilmoittaa hakijoille tulokset sähköpostitse toukokuussa, kun tukipäätökset on käsitelty lopullisesti Pohjoismaiden ministerineuvoston tasa-arvoasiain virkamieskomiteassa.

Kun toiminnalle on myönnetty määrärahaa, hakijat laativat sopimuksen NIKKin kanssa vakiintuneen prosessin mukaisesti. Määrärahat voidaan maksaa sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen. Hakijoiden tulee ottaa toiminnassaan huomioon, että määräraha maksetaan aikaisintaan kuukausi maksupyynnön jälkeen.

Pääsääntönä on, että 85 prosenttia toimintaan myönnetyistä kokonaisvaroista maksetaan maksupyynnön perusteella hankkeen alussa ja viimeiset 15 prosenttia maksetaan loppuraportin hyväksymisen jälkeen.

Hankkeesta päävastuussa oleva taho vastaa loppuraportin (itsearviointi) ja talousraportin lähettämisestä NIKKille kahden kuukauden sisällä hankkeen päättymisestä. Käyttämättä jääneet varat palautetaan NIKKille.

Loppuraporttiin tulee sisällyttää muun muassa seuraavat kohdat:

 • Mitä pohjoismaista hyötyä hankkeesta saatiin?
 • Mitä tasa-arvopoliittista lisäarvoa hankkeesta saatiin?
 • Mitä tuloksia toiminnasta saatiin (esim. pysyviä tuotteita, osaamista, prosesseja, rutiineja)?
 • Miten toimintaan liittyvää ja siitä saatua tietoa ja osaamista välitettiin (hankkeessa tavoitettujen henkilöiden/maiden määrä, kohderyhmät, kanavat)?
 • Miten toimintaa ja sen tuloksia jaetaan edelleen tai hyödynnetään hakijaorganisaatioissa?
 • Hankkeesta saadut tärkeimmät opit.
Logotype Nordic Council of Ministers Logotype Swedish Secretariat for Gender Research Logotype University of Gothenburg