Förändringar i befolkningsmängd över tid

Kartan visar hur befolkningsmängden i olika delar av Norden har förändrats under åren 2007-2017. Här framgår att befolkningen minskar i stora delar av Sveriges och Finlands inland, samtidigt som storstadsregionerna växer.

Kartan är även uppdelad efter kön. Den mörkblå färgen visar områden där den kvinnliga delen av befolkningen minskat, medan den manliga delen ökat. Denna tendens ses särskilt i inlandskommuner i Sverige och Norge. Den gula färgen visar motsatt trend, här framgår att kommuner där kvinnorna blir fler ofta ligger i kustområden.

Utbudet av arbeten är ett skäl till att män och kvinnor väljer att stanna kvar eller bosätta sig på skilda geografiska platser. Flera av de kommuner som kvinnor lämnar har en arbetsmarknad som domineras av manligt kodade jobb, inom exempelvis gruv- eller militärverksamhet.


Logotype för Nordiska ministerrådet Logotyp för Nationella sekretariatet för genusforskning Logotyp för Göteborgs universitet