Könsuppdelning på arbetsmarknaden, offentligt anställda

I den offentliga sektorn är det kvinnor som dominerar. Denna karta visar antalet kvinnor per 100 män anställda i den offentliga sektorn.

Här framgår att könssegregeringen är mindre i storstadsregionerna. Forskning visar att kommuner där män huvudsakligen arbetar i privat sektor och kvinnor i den offentliga har högre utflyttning eftersom könssegregering leder till färre jobbmöjligheter.

Färre arbetsmöjligheter i glesbygd skapar också utsatthet vid nedskärningar eller flytt av verksamheter. Kvinnor och män har olika strategier för att hantera arbetslöshet. Män väljer i större utsträckning än kvinnor säsongsarbeten eller pendling över stora avstånd. Kvinnor söker sig istället till andra branscher eller flyttar till urbana områden.


Logotype för Nordiska ministerrådet Logotyp för Nationella sekretariatet för genusforskning Logotyp för Göteborgs universitet