Riktlinjer

Riktlinjerna är baserade på beslut om jämställdhetsfonden i Nordiska ministerrådet för jämställdhet  den 23 juni 2013 och senast fastställda av Ämbetsmannakommittén för jämställdhet den 1 december 2015. Riktlinjerna beskriver vad Nordiska ministerrådet efterfrågar från ansökande projekt och organisationer.

Gå direkt till…

1. Syfte och kriterier
2. Krav på aktiviteterna och stödmottagarna
3. Avgränsningar
4. Ansökan och frister
5. Beslut, kontrakt och rapportering


1. Syfte och kriterier

Fonden syftar till att stimulera nordiskt samarbete på jämställdhetsområdet inom ramen för jämställdhetsministrarnas samarbetsprogram och dess prioriteringar.

Medel beviljas projekt som inbegriper såväl nordisk nytta som jämställdhetspolitiskt mervärde. Samtliga ansökningar ska ange om de har inkluderat följande perspektiv:

 • Hållbar utveckling (se Strategi för hållbar utveckling, www.norden.org)
 • Inkluderande av barn- och ungdomsperspektiv (se Strategi för barn och unga, www.norden.org)

Jämställdhetsfonden finansierar aktiviteter som inleds samma år som beviljningen äger rum och som avslutas inom två år från kontraktsunderskrivande. Aktiviteter som påbörjats före ansökningsfristen beviljas inte medel.

Samtliga ansökningar ska ange och kommer att bedömas utifrån hur väl de möter följande krav och inriktningar:

a. Nordisk nytta

Nordisk nytta innebär

 • verksamhet där påtagliga positiva effekter uppnås genom nordiskt samarbete
 • manifesterar och utvecklar nordisk samhörighet
 • ökar nordisk kompetens eller konkurrenskraft

b. Jämställdhetspolitiskt mervärde

Jämställdhetspolitiskt mervärde innebär att aktiviteterna

 • bidrar till lika möjligheter till omsorg, makt och inflytande för kvinnor och män
 • bidrar till gemensam utveckling av och/eller erfarenhetsutbyte om metoder, modeller, kunskap och/eller resurser för det jämställdhetspolitiska arbetet
 • bidrar till infrastruktur som stärker det nordiska samarbetet för jämställdhet

c. Prioriterade teman i det nordiska samarbetsprogrammet för jämställdhet

Samarbetsprogrammet 2015-2018 har följande prioriteringar:

 • det offentliga rummet
 • välfärd och innovation

De två tvärgående teman som gäller hela samarbetsprogrammet är:

 • hållbar utveckling med fokus på mångfald
 • mäns och pojkars aktiva deltagande i jämställdhetsarbetet

Läs mer om de aktuella prioriteringarna här.

d. Hållbarhet / långsiktighet

Med hållbarhet avses i vilken grad projektets resultat och insatser förväntas ha bestående effekter och resultat. Som exempel kan här nämnas infrastruktur och produkter som kvarstår efter projektets slut, såsom nätverk, webbplatser, rapporter.

e. Ekonomisk rimlighet

Vid ansökan om bidrag ska organisationerna räkna med en egeninsats och/eller andra finansieringskällor. Storleken på denna insats ska vara minst 20 procent. Egeninsatsen och/eller andra finansieringskällor kan utgöras av t.ex. sponsorering eller andra finansiella bidrag, frivilligt arbete, deltagaravgifter, eller indirekta kostnader.

Det ansökta beloppet bör vara mellan 50 000 och 500 000 danska kronor (DKK).

Till ansökan ska bifogas en budget, där alla poster måste anges i DKK, inklusive totalbeloppet. Egenfinansiering och totalfinansiering måste synliggöras i budgeten. I budgeten ska framgå exakt vad det sökta beloppet avser täcka i totalbudgeten. Medel kommer inte att beviljas till revision och resekostnader (med undantag för resekostnader för representanter för frivilligorganisationer och inviterade talare).

Stöd kan inte ges till indirekta kostnader, som stödverksamheters lön och andra driftskostnader (t.ex. hyra, ström, IT).

Medel beviljas inte till:

 • Aktiviteter som redan finansieras helt eller delvis av MR-JÄM eller Nordiska ministerrådet
 • Aktiviteter som inte lämnar in en budget i DKK
 • Aktiviteter som har som syfte att skapa ekonomisk vinst eller motsvarande för stödmottagaren

Aktiviteter som beviljas medel kan komma att beviljas ett lägre totalbelopp än det sökta, och/eller delar av ansökan.

Till toppen av sidan


Krav på aktiviteterna och stödmottagarna

Följande aktiviteter stöds:

 • arrangerande av nordiska sammankomster
 • utredningar
 • nätverksbyggen
 • verksamhetsprojekt
 • frivilligorganisationers deltagande i nordiska eller internationella konferenser/kurser/möten

Jämställdhetsfonden vänder sig till en bred målgrupp och utlysningarna är öppna för olika verksamheter och organisationer, såsom:

 • frivilligorganisationer (medborgarorganisationer)
 • nätverk
 • myndigheter och andra offentliga verksamheter (exempelvis kommuner, universitetsenheter)
 • andra icke-kommersiella aktörer
 • företag (små- och medelstora)

Varje projekt ska inbegripa minst tre nordiska länder varav Färöarna, Grönland och Åland kan utgöra ett. Dessutom kan bidrag ges till aktiviteter som omfattar ett samarbete i närområdena dvs. Estland, Lettland och Litauen samt NV Ryssland vilket minst två nordiska länder deltar. Den huvudansvariga ansökaren bör komma från ett nordiskt land eller Färöarna, Grönland eller Åland.

Till toppen av sidan


Avgränsningar

Medel beviljas inte till:

 • Aktiviteter som redan finansieras helt eller delvis av MR-JÄM eller Nordiska ministerrådet.
 • Aktiviteter som lämnar in en budget i annan valuta än DKK.
 • För sent inlämnade ansökningar.
 • Aktiviteter som lämnar ofullständig ansökan (alla obligatoriska fält är inte ifyllda eller bilagor saknas).
 • Politiska partiers organisationer.
 • Enskilda personer.
 • Aktiviteter som har som syfte att skapa ekonomisk vinst eller motsvarande för stödmottagaren.

 

Till toppen av sidan


Ansökan och frister

Ansökan sker på ett av de tre skandinaviska språken eller engelska och görs på särskilt utformat formulär på NIKK:s webbplats (www.nikk.no). Formulär för ansökan finns tillgänglig på www.nikk.no ca en månad före sista ansökningsdag.

Till ansökan om stöd ska bifogas tidsplan och budget för den planerade aktiviteten. I ansökan ska en av de sökande parterna anges som huvudansvarig.

Till toppen av sidan


Beslut, kontrakt och rapportering

NIKK kommunicerar via e-post beslut till sökarna i maj efter att beslut fattats och Nordiska ministerrådets ämbetsmannakommitté för jämställdhet har getts möjlighet att lämna veto.

Aktiviteter som beviljats medel ska upprätta kontrakt med NIKK enligt särskilda rutiner. Efter att kontraktet signerats kan utbetalning ske. Sökanden bör räkna med att utbetalning av medel sker tidigast en månad efter rekvisition av medel.

Som standard kommer 85 procent av aktivitetens totala beviljade belopp utbetalas efter rekvirering vid projektstart, resterande 15 procent efter godkänd slutrapportering.

Huvudansvarig part för projektet ansvarar för att sända slutrapport (självutvärdering) och ekonomisk redovisning till NIKK senast två månader efter avslutat projekt. Outnyttjade medel återbetalas till NIKK.

Slutrapporten ska rapportera om bland annat:

 • Vilken nordisk nytta har aktiviteten haft?
 • Vilket jämställdhetspolitiskt mervärde har aktiviteten haft?
 • Vilka resultat (t.ex. bestående produkter, kunskap, processer, rutiner) har aktiviteten medfört?
 • Hur har information om och kunskap från aktiviteten förmedlats (hur många personer/länder har aktiviteten nått, vilka målgrupper, vilka kanaler)?
 • Hur kommer (resultat från) aktiviteten att fortsätta spridas/användas inom de ansökande organisationerna?
 • Viktigaste lärdomarna från aktiviteten.

 

Till toppen av sidan

Logotype för Nordiska ministerrådet Logotyp för Nationella sekretariatet för genusforskning Logotyp för Göteborgs universitet