Post 2015 – Vad händer sen?

Status: 

Avslutat projekt

Beviljat år: 

2013

Ämnen: 

ekonomisk jämställdhet

Länder som ingår i projektet: 

Finland, Island, Norge, Sverige

Projekttyp: 

arrangemang

År 2000 skrev världens ledare under åtta punkter för att halvera fattigdomen under de närmaste 15 åren.
Det här projektet ville under 2014 främja ett nordiskt samtal om framtidens viktigaste globala utmaningar. Genom ett seminarium om FN:s millenniemål under Nordiskt Forum i Malmö 2014 ville UN Women synliggöra att fattigdom drabbar vissa grupper särskilt hårt.

70 procent av dem som lever under den absoluta fattigdomsgränsen är kvinnor och därför måste jämställdhetsperspektivet vara centralt vid fattigdomsbekämpning. Seminariet om Post 2015 på Nordiskt Forum bidrog till att öka kunskapen om ämnet hos representanterna från FN:s kvinnokommittéer, som kunde ta med sig sina nya kunskaper till de enskilda ländernas regeringar för fortsatt påverkansarbete. Bland annat enades man om att våld mot kvinnor samt kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter är särskilt viktiga i detta arbete.

Mer om projektet

Samarbetsparter: 


Fokus/UN Women National Committee (Norge)
The UN Women’s Nordic National Committees (Sverige, Finland respektive Island)

Beviljade medel: 

150 000 DKK

Kontaktperson: 

Mette Moberg
E-post: mm@fokuskvinner.noLogotype för Nordiska ministerrådet Logotyp för Nationella sekretariatet för genusforskning Logotyp för Göteborgs universitet