Prioriteringar

Målsättningen för det nordiska jämställdhetssamarbetet under programperioden 2015–2018 är att bidra till ett effektivt jämställdhetsarbete i de nordiska länderna, Färöarna, Grönland och Åland och att höja kunskapen om jämställdhet i Norden bland medborgare, parlamentariker och regeringar samt i Nordiska ministerrådets egna organ och projekt. Nordiska samarbetsprogrammet för 2015-2018 finns i sin helhet här.

Samarbetsprogrammet för jämställdhet har följande fokus:

Offentliga rummet

 • kvinnor och män har samma tillgång och möjlighet till inflytande, påverkningsmöjligheter och makt att delta i beslutsprocesser och i utformandet av välfärdssamhällena i Norden
 • kvinnor och män i Norden har tillgång och tillträde till media på lika villkor
 • sexualisering av det offentliga rummet motarbetas
 • motverka motståndet till jämställdhet och motverka könsbaserade hatyttringar

Välfärd och innovation

 • kvinnor och män, flickor och pojkar i Norden har samma möjligheter till utbildning, lärande och forskning samt utveckling av personliga ambitioner, intressen och talanger
 • kvinnor och män i Norden har samma möjligheter att delta på arbetsmarknaden och till ekonomisk självständighet
 • kvinnor och män i Norden har samma möjligheter att förena familje- och arbetsliv
 • nolltolerans råder mot könsrelaterat våld
 • öka kunskaperna om kvinnors och mäns, flickors och pojkars hälsa och att kvinnor och män, flickor och pojkar har samma tillgång till hälsovård och social service och möjligheter till hälsa och välmående

Samt två tvärande teman, som gäller hela samarbetsprogrammet:

 • hållbar utveckling med fokus på mångfald
 • mäns och pojkars aktiva deltagande i jämställdhetsarbetet

 

Logotype för Nordiska ministerrådet Logotyp för Nationella sekretariatet för genusforskning Logotyp för Göteborgs universitet