Utbildning på lika villkor

Ungdomar i Norden fortsätter att välja könstraditionella utbildningar, vilket gör att könssegregeringen på arbetsmarknaden bibehålls. Genom en jämställd utbildning kan barn och ungdomar ges möjlighet att utveckla sina förmågor och intressen utan att hindras av könsstereotypa föreställningar. Därför har Nordiska ministerrådet valt att arbeta med utbildning som ett prioriterat område i jämställdhetsarbetet under åren 2011-2014. Nedan beskrivs några av Nordiska ministerrådets aktiviteter inom ramen för temat utbildning.

Hållbart jämställdhetsarbete i skola och förskolaill_studier_280x336px_Emma_Hanquist

För att få en övergripande bild av jämställdhetsarbetet inom skolan och förskolan initierade Nordiska ministerrådet en studie som presenteras i rapporten Hållbart jämställdhetsarbete i förskolan och skolan i Norden.

Studien genomfördes av forskaren Mia Heikkilä och rapporten publicerades år 2013. Resultatet visar att jämställdhetsarbetet ser olika ut i de nordiska länderna samt att olika länder arbetar olika aktivt med frågorna. De länder som har tydliga formuleringar om jämställdhet i skolans styrdokument tenderar att ha ett aktivt jämställdhetsarbete lokalt i verksamheten. I Danmark, Färöarna och Grönland finns ingen formulering i läroplanen som specifikt ringar in jämställdhetsarbetet. Danmarks läroplan har skrivningar om demokrati och jämlikhet, men inte om jämställdhet eller kön.

Studiens syfte var:
“… att förmedla kunskap om hur lärare, förskollärare och skolpersonal arbetar med jämställdhet i ett antal förskolor och skolor i de nordiska länderna och självstyrande områdena”.

Syftet var också “… att sprida lärande exempel som inspiration till vidare jämställdhetsarbete i förskolan och skolan.”

Rapporten bygger i huvudsak på intervjuer och lyfter fram exempel på hur lärare, förskollärare och skolpersonal arbetar med jämställdhet. Boken är tänkt att  inspirera pedagoger att påbörja eller blåsa nytt liv i arbetet på den egna arbetsplatsen.

Konferens om jämställdhet i skola och förskola

Inom ramen för det svenska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet hölls i maj 2013 en nordisk konferens om jämställdhet i skola och förskola. Vid konferensen föreläste lärare, skolforskare och experter kring ämnen som rekryteringen av män som förskollärare, normkritik i läromedel och jämställdhetsarbete inom skola och förskola.

Könsbalans i akademin

Under det norska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet hölls år 2012 en konferens om könsbalansen inom forskningen. Nordiska ministerrådet gav också ut rapporten Norden – ett steg närmare könsbalans i forskningen? Där beskrivs akademins jämställdhetsutmaningar, men också framgångsrika initiativ och förslag till åtgärder.

Könsmedvetenhet i lärarutbildning

Under det finska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet hölls år 2011 en konferens om könsmedvetenhet inom lärarutbildningen; Nordic Challenges, Future Possibilities – Gender Awareness in Schools and Teacher Education. Konferensen betonade betydelsen av en utbildning som ger lärarna redskap för att utmana hierarkier och ojämställdhet i skolan.


Logotype för Nordiska ministerrådet Logotyp för Nationella sekretariatet för genusforskning Logotyp för Göteborgs universitet