Kön och våld – Gender & Violence. Ett nordiskt forskningsprogram 2000-2004 – slutrapport/A Nordic Research Programme 2000-2004 – Final Report (TemaNord 2005:544).

Frontp_NIKK_pub2004_kon_och_vold_slutrapportDenna slutrapport redogör såväl för de projekt som ingått i programmet och för andra former av stöd till forskning och forskarutbildning, som för några av de kunskapsmässiga, forskningspolitiska och allmänpolitiska slutsatser som kan dras när nu programmet avslutats.

Hämta publiaktionen i PDF


Logotype för Nordiska ministerrådet Logotyp för Nationella sekretariatet för genusforskning Logotyp för Göteborgs universitet