Part-Time Work in the Nordic Region

foto_deltid1_temanord2014 | Arbetsmarknaden är ett prioriterat övergripande tema för det nordiska samarbetsprogrammet för jämställdhet 2011-2014. En utmaning är att minska könsuppdelningen på arbetsmarknaden och på så vis utjämna löneskillnaderna mellan kvinnor och män. En annan utmaning är att kvinnor i Norden arbetar deltid i högre grad än män. Det påverkar både de ekonomiska möjligheterna för kvinnor och män på individuell nivå och jämställdheten på arbetsmarknaden.

Med bakgrund i det nordiska samarbetsprogrammet för jämställdhet har Nordiska ministerrådet gett NIKK, Nordisk information för kunskap om kön, i uppdrag att genomföra projektet Deltid i Norden. Projektet är en del av NIKK:s uppdrag att samla in och förmedla komparativ information på jämställdhetsområdet som kan utgöra underlag för politiska diskussioner. Projektet Deltid i Norden ska kartlägga deltidsarbetet i Norden, ta fram rapporter och arrangera konferenser. Under det svenska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet 2013 redovisar projektet vad deltidsarbete har för betydelse för kvinnors och mäns ekonomiska resurser. Under det isländska ordförandeskapet 2014 presenterar projektet förklaringar till varför mönstren skiljer sig åt mellan kvinnor och män och redovisar insatser på området som har gjorts av arbetsmarknadens parter och i politiken.

Denna första rapport presenterar statistik om del- och heltidsarbete och jämför vilken betydelse deltidsarbete har för pensionen i de olika länderna. Rapporten är skriven av Marianne Sundström, professor i arbetsmarknadsekonomi vid Stockholms universitet, och Alma Lanninger Wennemo, masterstudent vid Stockholms universitet, på uppdrag av NIKK.

Hämta publikationen i PDF


Logotype för Nordiska ministerrådet Logotyp för Nationella sekretariatet för genusforskning Logotyp för Göteborgs universitet